Hłowna strona

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Dźi do: Nawigacija, Pytać

Witaj do Wikipedije, swobodneje encyklopedije!

Wikipedija je mjezynarodny projekt k natwarjenju swobodneje, wšitkim přistupneje online-encyklopedije we wšěch rěčach. Wona je žiwa wot dobrowólneho dźěła stotysacych awtorow na cyłym swěće. Kóždy móže so wobdźělić – tež ty!

Bjez wulkich formalnosćow móžeš nowe zapiski spisać a nastawki wobdźěłać, rozšěrjeć abo korigować. Tuchwilu wobsahuje hornjoserbska Wikipedija jako najwjetša serbska encyklopedija 12.805 zapisow. Zwostawa potajkim hišće tójšto dźěła. Prošu pomhaj nam, zo by naša encyklopedija dale rostła!

Připadny zapisk · Kategorije · Korčma · Pomoc · PrawidłaChceš sobu činić, ale njewěš kak? Přizjew so w korčmje!

Naš nastawk měsaca

Jan Pětr Jordan

Jan Pětr Jordan (* 15. februara 1818 w Čěškecach; † 20. meje 1891 we Wienje) bě serbski slawist, publicist a wobchodnik. Płaći jako jenički wuznamny zastupjer katolskich Serbow w Serbskim narodnym hibanju do 1848. Dla swojeho nabožinsce měšaneho pochada bě Jordan predestinowany za přewinjenje šćěpjeńcy hornjoserbskeje rěče do konfesionelneju wariantow, štož wón – před Smolerjom – ze swojej gramatiku Grammatik der wendischserbischen Sprache in der Oberlausitz z lěta 1841 tež spyta.


wjace  

Wobraz tydźenja

Metro MSK Line5 Novoslobodskaya.jpg

Metrowe zastanišćo Nowoslobodskaja w Moskwje

Róčnicy w tutym měsacu

3. 5. 1733 Jan Ast zemrěł (285) • 6. 5. 1793 Arnošt Fürchtegott Šołta so narodźił (225) • 7. 5. 1953 Clemens Hrjehor so narodźił (65) • 12. 5. 1738 Jan Bjedrich Langa so narodźił (280) • 20. 5. 1948 Bogumił Šwjela zemrěł (70) • 21. 5. 1813 Bitwa pola Budyšina (105) • 22. 5. 1858 Jurij Pilk so narodźił (160) • 24. 5. 1928 Jakub Brankačk so narodźił (90) • 25. 5. 1988 Pětr Wjeńka zemrěł (30) • 27. 5. 1968 Korla Janak zemrěł (50) • 28. 5. 1893 Mina Witkojc so narodźiła (125) • 28. 5. 1868 Mikławš Wojnar zemrěł (150)

meja  

Zajimawosće

Wědźeše ty hižo, zo …
  • je woblubowany kupanski jězor Olba nastał z brunicoweje jamy?
Hrodowa hórka w Mišnje
  • Mišnjanske markhrabinstwo historiske jadro dźensnišeje Sakskeje?
  • Bermuda po njewotwisnosći Zjednoćenych statow najwažniše britiske stejišćo w zapadnej hemisferje?
  • bě farar Georg Körner z Rudnych horin jedyn z duchownych pućrubarjow sorabistiki?
  • je Křišow (wobraz) jedna z mało hornjołužiskich wsow, kiž njejsu swoje prěnjotne serbske mjeno po 1945 wróćo dóstali?Što je hornjoserbšćina?

Informace pro všechny, kteří neumí hornosrbsky

Hornolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 20 000 lidí v oblasti Horní Lužice.

Hinweis an alle, die kein Obersorbisch können

Obersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 20.000 Menschen in der sächsischen Oberlausitz gesprochen. Zum Online-Sprachkurs für Anfänger geht es hier.

Information for those who do not speak Upper Sorbian

Upper Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 20000 people in the Saxonian Upper Lusatia.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po górnołużycku

Górnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 20 000 ludzi w Saksonii, w rejonie Łużyce Górne.

In anderen Sprachen, In other languages, ...
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije