Hłowna strona

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Dźi do: Nawigacija, Pytać

Witaj do Wikipedije, swobodneje encyklopedije!

Wikipedija je mjezynarodny projekt k natwarjenju swobodneje, wšitkim přistupneje online-encyklopedije we wšěch rěčach. Wona je žiwa wot dobrowólneho dźěła stotysacych awtorow na cyłym swěće. Kóždy móže so wobdźělić – tež ty!

Bjez wulkich formalnosćow móžeš nowe zapiski spisać a nastawki wobdźěłać, rozšěrjeć abo korigować. Tuchwilu wobsahuje hornjoserbska Wikipedija jako najwjetša serbska encyklopedija 12.390 zapisow. Zwostawa potajkim hišće tójšto dźěła. Prošu pomhaj nam, zo by naša encyklopedija dale rostła!

Připadny zapisk · Kategorije · Korčma · Pomoc · PrawidłaChceš sobu činić, ale njewěš kak? Přizjew so w korčmje!

Naš nastawk měsaca

Michałska cyrkej w Budyšinje

Michałska cyrkej je cyrkwinski twar w Budyskim starym měsće. Steji blisko Stareje wodarnje při juhozapadnej kromje skalneho platowa wysoko nad Sprjewju, na kotrymž je so natwariło srjedźowěkowske stare město. Naměsto mjez cyrkwju, Starej wodarnju kaž tež mjez nutřkownej a wonkownej měšćanskej murju mjenuje so Serbski kěrchow. Ansambl z Michałskeje cyrkwje a Stareje wodarnje je symbol města Budyšina.


wjace  

Wobraz tydźenja

Bukecy Lutherowa lipa.jpg

Wopomnjenski kamjeń při 2017 sadźenej Lutherowej lipje na Bukečanskim kěrchowje

Róčnicy w tutym měsacu

wobdźěłać

1. 11. 1908 Pawoł Nedo so narodźił • 2. 11. 1865 Dabit Boguwěr Głowan zemrěł • 11. 11. 1975 Mina Witkojc zemrěła • 14. 11. 1992 Franc Wjenka zemrěł • 17. 11. 1942 Gerat Wornar so narodźił • 20. 11. 1909 Jurij Winar so narodźił • 22. 11. 1940 Mato Kosyk zemrěł • 24. 11. 1925 Jan Hanski so narodźił • 25. 11. 1948 Bjarnat Krawc zemrěł • 29. 11. 1892 Hanso Hünchen so narodźił • 29. 11. 1787 Kito Fryco Stempel so narodźił • 30. 11. 1892 Jan Młynk zemrěł

Zajimawosće

Wědźeše ty hižo, zo …
  • bě farar Georg Körner z Rudnych horin jedyn z duchownych pućrubarjow sorabistiki?
Ewangelska cyrkej w Křišowje
  • je Křišow jedna z mało hornjołužiskich wsow, kiž njejsu swoje prěnjotne serbske mjeno po 1945 wróćo dóstali?
  • Kamjanec-Podilskyj přez lětstotki najjužniša přimjezna twjerdźizna Pólskeje?
  • słuša pućowanski dźenik serbskeho misionara Jana Awgusta Měrćinka k standardnym twórbam němskeho polarneho slědźenja?
  • je połkupa Kamčatka wjetša hač Němska?Što je hornjoserbšćina?

Informace pro všechny, kteří neumí hornosrbsky

Hornolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 20 000 lidí v oblasti Horní Lužice.

Hinweis an alle, die kein Obersorbisch können

Obersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 20.000 Menschen in der sächsischen Oberlausitz gesprochen. Zum Online-Sprachkurs für Anfänger geht es hier.

Information for those who do not speak Upper Sorbian

Upper Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 20000 people in the Saxonian Upper Lusatia.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po górnołużycku

Górnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 20 000 ludzi w Saksonii, w rejonie Łużyce Górne.

In anderen Sprachen, In other languages, ...
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije