Hłowna strona

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Dźi do: Nawigacija, Pytać

Witaj do Wikipedije, swobodneje encyklopedije!

Wikipedija je mjezynarodny projekt k natwarjenju swobodneje, wšitkim přistupneje online-encyklopedije we wšěch rěčach. Wona je žiwa wot dobrowólneho dźěła stotysacych awtorow na cyłym swěće. Kóždy móže so wobdźělić – tež ty!

Bjez wulkich formalnosćow móžeš nowe zapiski spisać a nastawki wobdźěłać, rozšěrjeć abo korigować. Tuchwilu wobsahuje hornjoserbska Wikipedija jako najwjetša serbska encyklopedija 12.100 zapisow. Zwostawa potajkim hišće tójšto dźěła. Prošu pomhaj nam, zo by naša encyklopedija dale rostła!

Připadny zapisk · Kategorije · Korčma · Pomoc · PrawidłaChceš sobu činić, ale njewěš kak? Přizjew so w korčmje!

Naš nastawk měsaca

Jan Awgust Měrćink (1844)

Jan Awgust Měrćink (* 21. awgusta 1817 w Hrodźišću, † 30. měrca 1875 w Małym Wjelkowje) bě serbski misionar, etnograf a tołmačer. Swoje dožiwjenja na štyrilětnej jězbje, na kotrejž namakachu Sewjerozapadnu pasažu mjez Atlantikom a Pacifikom, wozjewi w pućowanskim dźeniku, kotryž słuša hač do dźensnišeho k standardnym twórbam němskeho polarneho slědźenja.


wjace  

Wobraz tydźenja

CygneVaires.jpg

Horbikaty kołp (Cygnus olor)

Róčnicy w tutym měsacu

wobdźěłać

1. 8. 1656 Jakub Xaver Ticin so narodźił • 8. 8. 1947 zakładny kamjeń za nowy Serbski dom połoženy • 11. 8. 1946 Marjana Domaškojc zemrěła • 11. 8. 1906 Pawoł Wirt so narodźił • 17. 8. 1693 Jakub Xaver Ticin zemrěł • 18. 8. 1892 Mjertyn Myšnaŕ zemrěł • 20. 8. 1856 Jakub Bart-Ćišinski so narodźił • 21. 8. 1817 Jan Awgust Měrćink so narodźił • 22. 8. 1785 Jurij Mjeń zemrěł • 25. 8. 1937 likwidacija stareho Serbskeho domu • 26. 8. 1988 Wylem Bjero zemrěł • 27. 8. 1886 Josef Páta so narodźił • 29. 8. 1870 Arnošt Bart so narodźił • 30. 8. 1903 Rudolf Jenč so narodźił

awgust  

Zajimawosće

Wědźeše ty hižo, zo …
Twjerdźizna Kamjanec-Podilskyj na starej karće
  • Kamjanec-Podilskyj přez lětstotki najjužniša přimjezna twjerdźizna Pólskeje?
  • słuša pućowanski dźenik serbskeho misionara Jana Awgusta Měrćinka k standardnym twórbam němskeho polarneho slědźenja?
  • je połkupa Kamčatka wjetša hač Němska?
  • je zwadne, hač je Mont Blanc w Alpach abo Elbrus w Kawkazu najwyši wjeršk Europy?
  • bě 1826 załožena Matica srpska druhim słowjanskim ludam, mjez druhim Serbam, z přikładom?Što je hornjoserbšćina?

Informace pro všechny, kteří neumí hornosrbsky

Hornolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 20 000 lidí v oblasti Horní Lužice.

Hinweis an alle, die kein Obersorbisch können

Obersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 20.000 Menschen in der sächsischen Oberlausitz gesprochen. Zum Online-Sprachkurs für Anfänger geht es hier.

Information for those who do not speak Upper Sorbian

Upper Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 20000 people in the Saxonian Upper Lusatia.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po górnołużycku

Górnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 20 000 ludzi w Saksonii, w rejonie Łużyce Górne.

In anderen Sprachen, In other languages, ...
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije