Hłowna strona

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Dźi do: Nawigacija, Pytać

Witaj do Wikipedije, swobodneje encyklopedije!

Wikipedija je mjezynarodny projekt k natwarjenju swobodneje, wšitkim přistupneje online-encyklopedije we wšěch rěčach. Wona je žiwa wot dobrowólneho dźěła stotysacych awtorow na cyłym swěće. Kóždy móže so wobdźělić – tež ty!

Bjez wulkich formalnosćow móžeš nowe zapiski spisać a nastawki wobdźěłać, rozšěrjeć abo korigować. Tuchwilu wobsahuje hornjoserbska Wikipedija jako najwjetša serbska encyklopedija 12.354 zapisow. Zwostawa potajkim hišće tójšto dźěła. Prošu pomhaj nam, zo by naša encyklopedija dale rostła!

Připadny zapisk · Kategorije · Korčma · Pomoc · PrawidłaChceš sobu činić, ale njewěš kak? Přizjew so w korčmje!

Naš nastawk měsaca

Jan Awgust Měrćink (1844)

Jan Awgust Měrćink (* 21. awgusta 1817 w Hrodźišću, † 30. měrca 1875 w Małym Wjelkowje) bě serbski misionar, etnograf a tołmačer. Swoje dožiwjenja na štyrilětnej jězbje, na kotrejž namakachu Sewjerozapadnu pasažu mjez Atlantikom a Pacifikom, wozjewi w pućowanskim dźeniku, kotryž słuša hač do dźensnišeho k standardnym twórbam němskeho polarneho slědźenja.


wjace  

Wobraz tydźenja

Raddusch (Raduš) - aurochs.JPG

Drjewjany woł před starym hrodźišćom w Radušu

Róčnicy w tutym měsacu

wobdźěłać

1. 10. 1950 prěnje čisło Rozhlada wušło • 5. 10. 1742 Pětr Elias Šěrach so narodźił • 7. 10. 1925 Załoženje Serbskeje ludoweje rady8. 10. 1842 Měrćin Krječmar so narodźił • 8. 10. 1842 Jakub Bryl so narodźił • 10. 10. 1692 Měrćin Golian so narodźił • 11. 10. 1915 Jan Ćěsla zemrěł • 13. 10. 1912 Załoženje Domowiny14. 10. 1917 Mikławš Truc zemrěł • 17. 10. 1845 prěni Serbski spěwarski swjedźeń18. 10. 1942 Mjertyn Tylka zemrěł • 21. 10. 1967 Gerat Kašpor zemrěł • 23. 10. 1792 Bjedrich Adolf Klin so narodźił • 26. 10. 1892 Fryco Bojt zemrěł •

Zajimawosće

Wědźeše ty hižo, zo …
Ewangelska cyrkej w Křišowje
  • je Křišow jedna z mało hornjołužiskich wsow, kiž njejsu swoje prěnjotne serbske mjeno po 1945 wróćo dóstali?
  • Kamjanec-Podilskyj přez lětstotki najjužniša přimjezna twjerdźizna Pólskeje?
  • słuša pućowanski dźenik serbskeho misionara Jana Awgusta Měrćinka k standardnym twórbam němskeho polarneho slědźenja?
  • je połkupa Kamčatka wjetša hač Němska?
  • je zwadne, hač je Mont Blanc w Alpach abo Elbrus w Kawkazu najwyši wjeršk Europy?Što je hornjoserbšćina?

Informace pro všechny, kteří neumí hornosrbsky

Hornolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 20 000 lidí v oblasti Horní Lužice.

Hinweis an alle, die kein Obersorbisch können

Obersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 20.000 Menschen in der sächsischen Oberlausitz gesprochen. Zum Online-Sprachkurs für Anfänger geht es hier.

Information for those who do not speak Upper Sorbian

Upper Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 20000 people in the Saxonian Upper Lusatia.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po górnołużycku

Górnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 20 000 ludzi w Saksonii, w rejonie Łużyce Górne.

In anderen Sprachen, In other languages, ...
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije