Hłowna strona

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Dźi do: Nawigacija, Pytać

Witaj do Wikipedije, swobodneje encyklopedije!

Wikipedija je mjezynarodny projekt k natwarjenju swobodneje, wšitkim přistupneje online-encyklopedije we wšěch rěčach. Wona je žiwa wot dobrowólneho dźěła stotysacych awtorow na cyłym swěće. Kóždy móže so wobdźělić – tež ty!

Bjez wulkich formalnosćow móžeš nowe zapiski spisać a nastawki wobdźěłać, rozšěrjeć abo korigować. Tuchwilu wobsahuje hornjoserbska Wikipedija jako najwjetša serbska encyklopedija 12.351 zapisow. Zwostawa potajkim hišće tójšto dźěła. Prošu pomhaj nam, zo by naša encyklopedija dale rostła!

Připadny zapisk · Kategorije · Korčma · Pomoc · PrawidłaChceš sobu činić, ale njewěš kak? Přizjew so w korčmje!

Naš nastawk měsaca

Jan Awgust Měrćink (1844)

Jan Awgust Měrćink (* 21. awgusta 1817 w Hrodźišću, † 30. měrca 1875 w Małym Wjelkowje) bě serbski misionar, etnograf a tołmačer. Swoje dožiwjenja na štyrilětnej jězbje, na kotrejž namakachu Sewjerozapadnu pasažu mjez Atlantikom a Pacifikom, wozjewi w pućowanskim dźeniku, kotryž słuša hač do dźensnišeho k standardnym twórbam němskeho polarneho slědźenja.


wjace  

Wobraz tydźenja

Cottbus Theater von Osten.jpg

Choćebuske statne dźiwadło z wuchoda

Róčnicy w tutym měsacu

wobdźěłać

1. 9. 1742 Křesćan Leonhardi zemrěł • 3. 9. 1892 Michał Kětan so narodźił • 5. 9. 1724 Hadam Bohuchwał Šěrach so narodźił • 6. 9. 1867 Jakub Šewčik so narodźił • 7. 9. 1931 Jan Bulank so narodźił • 8. 9. 1721 Michał Wałda so narodźił • 11. 9. 1867 Jan Arnošt Hančka so narodźił • 15. 9. 1998 Kata Malinkowa zemrěła • 17. 9. 1893 Michał Rostok zemrěł • 19. 9. 1992 Pawoł Grojlich zemrěł • 20. 9. 1913 Anton Nawka so narodźił • 21. 9. 1985 Jan Cyž zemrěł • 23. 9. 1847 Mato Rizo so narodźił • 23. 9. 1942 Jurij Malink zemrěł • 27. 9. 1867 Jurij Libuš zemrěł

Zajimawosće

Wědźeše ty hižo, zo …
Ewangelska cyrkej w Křišowje
  • je Křišow jedna z mało hornjołužiskich wsow, kiž njejsu swoje prěnjotne serbske mjeno po 1945 wróćo dóstali?
  • Kamjanec-Podilskyj přez lětstotki najjužniša přimjezna twjerdźizna Pólskeje?
  • słuša pućowanski dźenik serbskeho misionara Jana Awgusta Měrćinka k standardnym twórbam němskeho polarneho slědźenja?
  • je połkupa Kamčatka wjetša hač Němska?
  • je zwadne, hač je Mont Blanc w Alpach abo Elbrus w Kawkazu najwyši wjeršk Europy?Što je hornjoserbšćina?

Informace pro všechny, kteří neumí hornosrbsky

Hornolužická srbština je západoslovanský jazyk, kterým dnes mluví přibližně 20 000 lidí v oblasti Horní Lužice.

Hinweis an alle, die kein Obersorbisch können

Obersorbisch ist eine westslawische Sprache. Sie wird von etwa 20.000 Menschen in der sächsischen Oberlausitz gesprochen. Zum Online-Sprachkurs für Anfänger geht es hier.

Information for those who do not speak Upper Sorbian

Upper Sorbian is a West Slavic language. It is spoken by about 20000 people in the Saxonian Upper Lusatia.

Informacje dla tych, którzy nie mówią po górnołużycku

Górnołużycki to jeden z języków zachodniosłowniańskich. Używa go około 20 000 ludzi w Saksonii, w rejonie Łużyce Górne.

In anderen Sprachen, In other languages, ...
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije