K wobsahej skočić

Předłoha:Infokašćik chemiski element

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Kajkosće
Powšitkowne
mjeno, symbol, rjadowy ličbnik {{{mjeno}}}, {{{symbol}}}, {{{rjadowy_ličbnik}}}
serija {{{serija}}}
skupina, perioda, blok [[element {{{skupina}}}. skupiny|{{{skupina}}}]],
[[element {{{perioda}}}. periody|{{{perioda}}}]],
{{{blok}}}
napohlad
masowy podźěl na zemskej wobalce ? %
Atomarne
atomowa masa {{{atomowa_masa}}} u
atomowy radius (wuličeny) ? ( -) pm
kowalentny radius ? pm
elektronowa konfiguracija
elektrony na energijowym niwowje
Fyzikaliske
agregatny staw {{{agregatny_staw}}}
hustosć ?
škrějny dypk ? K (? °C)
warjenski dypk ? K (? °C)
molarny wolumen ? m3/mol
wuparna ćopłota ? kJ/mol
škrějna ćopłota ? kJ/mol
Chemiske
oksydaciske stawy
oksidy (baziskosć) ?
normalny potencial ?
elektronowa negatiwnosć ? (Pauling-Skala)
[[Lisćina izotopow#{{{rjadowy_ličbnik}}} {{{mjeno}}}|izotopy]]
izotop NH t1/2 ZM ZE MeV ZP
Njestrašnostne pokazy
Markěrowanje jako strašna maćizna
R- a S-sady R: ?
S: ?
Po móžnosći a jeli je zwučeny, so SI-jednoty wužiwaja.
Jeli nic druhe zapisowany, płaća mjenowane daty při standardnych wuměnjenjach.


Dokumentacija Dokumentacija

Žórło

{{Infokašćik chemiski element
<!--- Periodowy system --->
| mjeno =
| symbol =
| rjadowy_ličbnik =
| CAS_čisło =
| serija =
| skupina =
| perioda =
| blok =
| serijowa_barba =
| napohlad =
| masowy_podźěl =
| atomowa_masa =
| atomowy_radius =
| atomowy_radius_wuličeny =
| kowalentny_radius =
| VanDerWaalsRadius =
| elektronowa_konfiguracija =
| elektrony_na_energijowym_niwowje =
| wustupne_dźěło =
| ionizowanska_energija_1 =
| ionizowanska_energija_2 =
| ionizowanska_energija_3 =
| ionizowanska_energija_4 =
| ionizowanska_energija_5 =
| ionizowanska_energija_6 =
| ionizowanska_energija_7 =
| ionizowanska_energija_8 =
| ionizowanska_energija_9 =
| ionizowanska_energija_10 =
| agregatny_staw =
| modifikacije =
| kristalowa_struktura =
| hustosć =
| RefTemp_hustosć_K =
| twjerdosć po Mohs = žana (płun)
| magnetizm = njemagnetiski
| škrějny_dypk_K =
| škrějny_dypk_C =
| warjenski_dypk_K =
| warjenski_dypk_C =
| molarny_wolumen = 
| wuparna_ćopłota =
| škrějna_ćopłota =
| parowy_ćišć =
| RefTemp_parowy_ćišć_K =
| zwukowa_spěšnosć =
| RefTemp_zwukowa_spěšnosć_K =
| specifiska_ćopłotna_kapacita =
| RefTemp_specifiska ćopłotna kapacita_K = 
| elektriska_wodźiwosć =
| RefTemp_elektriska_wodźiwosć_K =
| ćopłotna_wodźiwosć =
| RefTemp_ćopłotna_wodźiwosć_K =
| oksydaciske_stawy =
| oksidy =
| baziskosć =
| normalny_potencial =
| elektronowa_negatiwnosć =
| RL 67/548/EWG = ně
| strašne_symbole = {{strašne symbole|-}}
| R = {{R-sady|-}}
| S = {{S-sady|-}}
| radioaktiwny = ně
| izotopy =

To płaći za wšě stabilne izotopy

{{Infokašćik chemiski element/Izotop
| ličba_rozpadowych_typow = 0
| symbol =
| masowy_ličbnik =
| NH =
}}

Za njestabilne izotopy z jednym rozpadowym typom:

{{Infokašćik chemiski element/Izotop
| ličba_rozpadowych_typow = 1
| symbol =
| masowy_ličbnik =
| NH = 0
| połčas_rozpada =
| rozpadowy_typ1ZM =
| rozpadowy_typ1ZE =
| rozpadowy_typ1ZP =
}}

Za njestabilne izotopy z dwěmaj rozpadowymaj typomaj:

{{Infokašćik chemiski element/Izotop
| ličba_rozpadowych_typow = 2
| symbol =
| masowy_ličbnik =
| NH = 0
| połčas_rozpada =
| rozpadowy_typ1ZM =
| rozpadowy_typ1ZE =
| rozpadowy_typ1ZP =
| rozpadowy_typ2ZM =
| rozpadowy_typ2ZE =
| rozpadowy_typ2ZP =
}}

Za njestabilne izotopy z třomi rozpadowymi typami:

{{Infokašćik chemiski element/Izotop
| ličba_rozpadowych_typow = 3
| symbol =
| masowy_ličbnik =
| NH = 0
| połčas_rozpada =
| rozpadowy_typ1ZM =
| rozpadowy_typ1ZE =
| rozpadowy_typ1ZP =
| rozpadowy_typ2ZM =
| rozpadowy_typ2ZE =
| rozpadowy_typ2ZP =
| rozpadowy_typ3ZM =
| rozpadowy_typ3ZE =
| rozpadowy_typ3ZP =
}}

Za njestabilne izotopy ze štyrimi rozpadowymi typami:

{{Infokašćik chemiski element/Izotop
| ličba_rozpadowych_typow = 4
| symbol =
| masowy_ličbnik =
| NH = 0
| połčas_rozpada =
| rozpadowy_typ1ZM =
| rozpadowy_typ1ZE =
| rozpadowy_typ1ZP =
| rozpadowy_typ2ZM =
| rozpadowy_typ2ZE =
| rozpadowy_typ2ZP =
| rozpadowy_typ3ZM =
| rozpadowy_typ3ZE =
| rozpadowy_typ3ZP =
| rozpadowy_typ4ZM =
| rozpadowy_typ4ZE =
| rozpadowy_typ4ZP =
}}

Pod tym:

| NMR-kajkosće =
{{Infokašćik chemiski element/NMR
| symbol =
| masowy_ličbnik_1 =
| jadrowy_spin_1 =
| gamma_1 =
| čućiwosć_1 =
| Larmor-frekwenca_1 =
}}

Dalše stabilne izotopy so přidawaja přez:

| masowy_ličbnik_2 =
| jadrowy_spin_2 =
| gamma_2 =
| čućiwosć_2 =
| Larmor-frekwenca_2 =
| masowy_ličbnik_3 =
| jadrowy_spin_3 =
| gamma_3 =
| čućiwosć_3 =
| Larmor-frekwenca_3 =

Potom kónc:

}}

Dalše teksty k přidaću

Přikład za elektronowu konfiguraciju:

[[Xenon|Xe]]4[[F-Orbital|f]]<sup>14</sup> 5d<sup>10</sup> 6[[S-Orbital|s]]<sup>1</sup>

Radiaciske družiny:

[[Alpha-radiacija|&alpha;]]
[[Beta-radiacija|&beta;]]<sup>&minus;</sup>
[[Neutronowa emisija|n]]
[[Łójenje elektronow|ε]]

Dalše:


kruty běžity płunojty

kubisce płoninocentrowany<!--flächenzentriert-->
kubisce rumocentrowany<!--raumzentriert-->
heksagonalny
rombiski

Wujasnjenje parametrow

Namjetowana tabela je jako maksimalne wotlěpjenje a wožiwjenje myslena: Wězo so njemóžeja nic za wšě elementy wšě wulkosće wuslědźić, scyła bjez toho zo so přeńdźenje awtorskeho prawa nječinili. Wupjelń ju tak daloko, kaž móžeš. Druzy wužiwarjo dopjelnja.

Za tabelowe nadpisy so ma pozadkowu barbu wužiwa, kotraž za seriju chemiskeho elementa wotmyslena je.

Slědowace barby su definowane:

Tabela barbowych kodow
Elementowy typ Heksadecimalny barbowy kode CSS-barba Wopodstatnjenje za barby
Alkaliske kowy #FF4500 OrangeRed jara reaktiwny
Kowy alkaliskich zemicow #FF8C00 DarkOrange
Lantanoidy #DDA0DD Plum lubowólnje wubrana
Aktinoidy #DA70D6 Orchid lubowólnje wubrana
Přechadźace kowy #F08080 LightCoral lubowólnje wubrana
Kowy #A9A9A9 DarkGray metaliski
Połkowy #CD853F Peru Měšana barba z kowa/njekowa
Njekowy #32CD32 LimeGreen wjele njekowy maja biologiske funkcije
Halogeny #F0E68C Khaki Fluor a někotre wotsadźenja wot halogenow su žołtojte
Drohopłuny #87CEFA LightskyBlue njereaktiwny w atmosferje
Struktura tabele
 • Tabela je do wšelakich wotrězkow dźělena, kotrež so w slědowacym wopisaja.
 • Kedźbu, zo wšě wjacedźělne parametry so dyrbja z _ pisać, na př. atomowy_masa=...
Powšitkowne
 • mjeno, symbol, rjadowy_ličbnik
 • Druhe mjeno: wudźěłaj prošu zapřijeća jako Redirects! Při maćiznach, kotrež w přirodźe jenož molekularnje wustupuja, wužiwaj prošu sumarisku formulu město elementoweho symbola.
 • serija: Skupina elementow, z kontinuowanje přeměnjacymi fyzikaliskimi a/abo chemiskimi kajkosćemi, kaž na př. kow, njekowy, atd. Barba tabele so ma po seriji (hlej horjeka).
 • skupina, perioda, blok: Informacije při tym su mjez druhim na stronje http://www.WebElements.com namakać („Key data; description“).
 • napohlad: Informacije při tym su mjez druhim na stronje http://www.WebElements.com namakać („Key data; description“).
 • masowy podźěl na zemskej wobalce: Wustupowanje w přirodźe. Při radioaktiwnych elementach so wuličuje masowy dźěl z přirodnych rozpadowych rjadow abo druhich přirodnych atomowych procesow.
Atomarne
Fyzikaliske
multiply numeric value by 1000; *compare with http://www.allmeasures.com/Formulae/static/materials/
multiply each numeric value by 100
Chemiske
Njestrachnostne pokazy
 • Jeli sy ći cyle wěstny, zo strašne symbole ale tež R- a S-sady-čisła, kotrež sy přida, za aktuelny lema (im Zweifel ist nicht der Name, sondern die CAS-Nr. maßgeblich!) so dokładnje tak w přiwěšku I směrnicy 67/548/EWG listowane, wupjelń parameter „RL 67/548/EWG“ z „Ja“. To je zdobom podaće žórła.
Im Zweifelsfall besser darauf verzichten, dann aber auf jeden Fall eine Quelle angeben.
Beim Übertragen vorhandener Sicherheitshinweise aus älteren Daten in diese Vorlage steht „Sicherheitshinweise gemäß EU-Recht“, wenn die Sicherheitshinweise aus der genannten Richtlinie stammen; hier gilt also auch „RL 67/548/EWG = Ja“.
strašne symbole
 • Skrótšenki za strašne symbole (hlej tabelu 1) so přez "pipe" (|) rozdźěla na Předłohu Strašne symbole předaja. Tekst grafika buchu potom awtomatisce zwjazane a přihódnje formatěrowane. Móžno maksimalnje 4 symbole wužiwać (Detaile při tym hlej strašne symbole). Jeli njeznaješ strašny symbol, njepřidawaj ničo. Jeli substanca nima žadyn strašny symbol, přidawaj minus (-).
R- a S-sady
 • Za podaća R- a S-sady wužiwaj prošu předłoze R-sady a S-sady. Wužiće bu w datych předłohach a w R- a S-sady wujasnjene. Tohodla tu jenož jedyn přikład:
{{R-sady|26/28|33|51/53}} přinjese Předłoha:R-sady
{{S-sady|(1/2)|20/21|45|61}} přinjese Předłoha:S-sady
Pokaz: S-sady 1 a 2 ale tež jeju kombinaciji 1/2 buštej zasadnje z wjazacej smužce do spinkow sadźene kaž w slědowacym přikładźe (hlej tež S-sadaj 1 a 2).
dalše njestrašnostne pokazy
su ggf. radioaktiwnosć (jeli prawy: = Ja) ale tež MAK- a LD50 -hódnosće
izotopy
Dokładniše na stronje Předłoha:Infokašćik chemiski element/Izotop
NMR-kajkosće
Dokładniše na stronje Předłoha:Infokašćik chemiski element/NMR

Pokiw

Nastawk Předłoha:Infokašćik chemiski element je w tutej wersiji přełožk nastawka Vorlage:Infobox Chemisches Element z němskorěčneje Wikipedije, wersija wot 31. januara 2008, 20:57 UTC. Lisćinu awtorow móžeš tu namakać.

Jeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije