K wobsahej skočić

Lisćina kulturnych pomnikow w Hamorje

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Lisćina kulturnych pomnikow w Hamorje wobsahuje 120 připóznatych pomnikow gmejny Hamor w Zhorjelskim wokrjesu, kotrež su w pomnikowej lisćinje Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit zapisane (staw: 15. apryla 2014).

Legenda[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  • mjeno: pomjenowanje abo družina kulturneho pomnika
  • połoženje: dróhowe mjeno a, je-li date, domowe čisło kulturneho pomnika. Po tutej adresy so lisćina zakładnje sortěruje. Wotkaz „karta“ wjedźe k wšelakorym kartam w syći a mjenuje koordinaty kulturneho pomnika.
  • datowanje: podawa lěto dotwarjenja resp. dobu twarjenja. Rjadowanje po lěće je zmóžnjene.
  • wopisanje: twarske a stawizniske drobnostki kulturneho pomnika, wosebje kajkosće pomnika.
  • ID: wot Sakskeho krajneho zarjada za pomnikoškit wudate objektowe čisło kulturneho pomnika

Kulturne pomniki w Bjerwałdźe[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Wojerski pomnik
dalše wobrazy
Wojerski pomnik při róžku Hrodowska/Łućanska
(karta)51.414013914.5226623
1920te lěta wojerski pomnik za padnjenych Prěnjeje swětoweje wójny; wuznam za městnostne stawizny 09300343


Mordarski a pokutny křiž
dalše wobrazy
Mordarski a pokutny křiž při róžku Hrodowska/Łućanska
(karta)51.414013914.5226623
15./16. lětstotk Łućanski mordarski a pokutny křiž; ze zarězanej hlebiju, w běhu wotbagrowanja Łuća do Bjerwałda zaměstnjeny, wuznam za městnostne stawizny 09300344


Bjerwałdski hród
dalše wobrazy
Bjerwałdski hród Hrodowska aleja 1; 3
(karta)51.4110614.52369
napis 1922/1923 (wila fabrikantow); wokoło 1870; 1922/1923 (jama); 1930te lěta? (jěcharnja) hród (poprawom wila fabrikantow) w krajnym/reformowym stilu, z hódnotnym wot ekspresionizma wobwliwowanym nutřkownym wuhotowanjom, přez torhož z wilu zwjazany krajny bydlenski dom, arkatur při južnym boku, při wuchodnym boku něhdyša jěcharnja a bydlenske twarjenje, kaž tež park (zahrodny pomnik) z kumštnej jamu; kompleks z wuznamom za městnostne, wuměłske a wosebje twarske stawizny 09299818

Kulturne pomniki w Cymplu[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Měznik
Měznik Abt. 862 a1
(karta)51.3069514.5941
po 1815 prusko-sakskej měznikaj (čo. 75); stawizniski wuznam 09303026


Kamjentny pućnik
Kamjentny pućnik 1 km južnje Cympla
(karta)51.31378614.615735
19. lětstotk kamjentny pućnik; wuznam za wobchadne stawizny 08985395


Měznik
Měznik Abt. 873 a4
(karta)51.31954514.594767
po 1815 prusko-sakskej měznikaj (čo. 76); stawizniski wuznam 08985447


Zajězdne wrota
Zajězdne wrota Dubowy puć 3
(karta)51.3264514.61587
19. lětstotk wobhrodźenje ze stołpomaj wrotow a něhdźe 50 płotowymi stołpami ze zornowca; wuznam za socialne stawizny 08985405


Pódlanske twarjenje
Pódlanske twarjenje Klětnjanska 16
(karta)51.324526314.6143413
wokoło 1900 tři pódlanske twarjenja třistronskeho dwora; za region typiska cyhelowa architektura z ornamentami, wuznam za twarske a hospodarske stawizny 08985404

Kulturne pomniki w Delnim Wujězdźe[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Železniski móst
dalše wobrazy
Železniski móst (karta)51.3630414.514156 1. połojca 20. lětstotka železniski móst; nitowana konstrukcija z wocla, wuznam za železniske a techniske stawizny 09269681


Bydlenski dom
dalše wobrazy
Bydlenski dom Dwórnišćowa 3
(karta)51.3651614.50541
1. połojca 19. lětstotka nakrajne bydlenske; awtentiske, wuznam za twarske stawizny 09269512


Železniska čara Węgliniec–Wojerecy; dwórnišćo Delni Wujězd
Železniska čara Węgliniec–Wojerecy; dwórnišćo Delni Wujězd Dwórnišćowa 7
(karta)51.3635214.50427
1870te lěta přijimarnja, tworowy skład, nuznik, twarjenje z wuhnjom, wodowa wěža a dom čaroweho stražnika kaž tež bydlenski dom; wuznam za železniske techniske stawizny 09269203


Bydlenski dom
Bydlenski dom Budyska 2
(karta)51.364688414.5100777
wokoło 1900 bydlenski dom z wobchodom; wuznam za twarske stawizny a napohlad dróhi 09269521


Bydlenski dom
dalše wobrazy
Bydlenski dom Budyska 3
(karta)51.364463114.5096014
wokoło 1910 nakrajne bydlenske; wuznam za twarske stawizny 09269520


Bróžnja
dalše wobrazy
Bróžnja Hłowna 1
(karta)51.3652114.51192
drje 1. połojca 19. lětstotka kładźita bróžnja; wuznam za twarske a hospodarske stawizny 09269523


Wujězdźanska cyrkej a kěrchow (cyłkowny pomnik)
dalše wobrazy
Wujězdźanska cyrkej a kěrchow (cyłkowny pomnik) Hłowna 12
(karta)51.364778814.5069638
1711–1716 (cyrkej); srjedź 18. lětstotka (rownišćo); 17.–19. lětstotk (narowne pomniki) jednotliwe pomniki we wobłuku cyłkowneho pomnika: cyrkej ze 16 narownymi platami při sćěnje, wobhrodźenska murja z portalom a rownišćo Gersdorfskeje swójby z narownymaj platomaj (hlej tež obj. 09302927); wuznam za twarske a městnostne stawizny 09269199


Dannebergowy dom
Dannebergowy dom Hłowna 15
(karta)51.3646414.5067
1745 (šula); srjedź 19. lětstotka (pódlanske twarjenje) zemjanski pedagogij a pódlanske twarjenje; w pódlanskim twarjenju napisy wójnskich zajatych z lěta 1945, zemjanski pedagogij w lěće 1782 přewzaty wot Ochranowskeje wosady; wuznam za twarske a regionalne stawizny 09269201
Bróžnja
Bróžnja Farski puć 1
(karta)51.364673514.510441
wokoło 1850 bróžnja statoka; tykowana bróžnja, wuznam za twarske a hospodarske stawizny 09269522
Radnica
dalše wobrazy
Radnica Hrodowska 1
(karta)51.3656414.51058
wokoło 1925 radnica; wuznam za twarske a městnostne stawizny 09269524


Bydlenski dom
dalše wobrazy
Bydlenski dom Hrodowska 6
(karta)51.3666914.51123
wokoło 1840 bydlenski dom; něhdyša pjekarnja kubła, wuznam za twarske a městnostne stawizny 09269517


Bydlenski dom
dalše wobrazy
Bydlenski dom Hrodowska 7
(karta)51.366914.51121
wokoło 1860 nakrajne bydlenske; něhdyši zarjad, wuznam za twarske a městnostne stawizny 09269516


Točernja
dalše wobrazy
Točernja Hrodowska 8
(karta)51.3670314.51165
1866 točernja a spušćadło; nahladny twar z mjeńšim přitwarom, wobaj z cyhela, njeskromne wuhotowanje, wuznam za twarske a techniske stawizny 09269515


Wujězdźanski hród (cyłkowny pomnik)
dalše wobrazy
Wujězdźanski hród (cyłkowny pomnik) Hrodowska 13; 14
(karta)51.3678214.5105
1738–1742 (hród); wokoło 1850 (pódlanske twarjenje) jednotliwe pomniki w ramiku cyłkowneho pomnika: hród, něhdyše hospodarske twarjenje a hródź, tři basenki a štyri pěskowcowe postawy (hlej tež obj. 09302961); wuznam za twarske, regionalne a wuměłstwowe stawizny 09269513
Wojerski pomnik
Wojerski pomnik Srjedźna
(karta)51.365330914.5076232
1913 wojerskej pomnikaj za padnjenych Prěnjeje swětoweje wójny a Němsko-francoskeje wójny 1871; wuznam za městnostne stawizny 09269525


Bydlenski dom
Bydlenski dom Srjedźna 8
(karta)51.3658714.51004
po 1800 nakrajne bydlenske; wuznam za twarske stawizny 09269519

Kulturne pomniki w Dyrbachu[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Kamjentny pućnik 1 km wuchodnje Dyrbacha, blisko Holanskeho hata 19. lětstotk kamjentny pućnik; wuznam za wobchadne stawizny 08985414


Bróžnja Při lěsnej kromje 5
(karta)51.360751414.6154905
19. lětstotk bróžnja z kładźitej sćěnu; přispomnjenja hódna konstrukcija, wuznam za twarske a hospodarske stawizny 08985424


Pódlanske twarjenje Při lěsnej kromje 13; 14
(karta)51.3623914.61532
18. lětstotk do kónca 19. lětstotka štyri pódlanske twarjenja něhdyšeho wudwora Jamnowskeho ryćerkubła; wuznam za twarske a městnostne stawizny, dokumentacija trěbna 08985423


Bróžnja Při lěsnej kromje 19
(karta)51.3611514.61627
prawdźepodobnje po 1900 bróžnja; twar z čerwjeneho cyhela, zdźeržany w prěnjotnej podobje, strukturny dźěl wobtwarjenja wjesneho jadra, wuznam za twarske a hospodarske stawizny 08985425


Kamjentny pućnik Wowčernja
(karta)51.363196114.6238598
19. lětstotk kamjentny pućnik; wuznam za wobchadne stawizny 08985420


Bydlenski dom Wowčernja 3
(karta)51.3632214.62439
wokoło 1850 bydlenski dom z droboweho drjewa; typiski twar za regionu, wuznam za twarske a socialne stawizny 08985419


Třistronski dwór Wowčernja 5
(karta)51.364314.62427
po 1900 bydlenski dom, hródź a bróžnja třistronskeho dwora; něhdyša korčma, wuznam za twarske a hospodarske stawizny 08985416


Třistronski dwór Wowčernja 6
(karta)51.364001314.6246204
wokoło 1900 bydlenski dom, pódlanske twarjenje a bróžnja burskeho statoka; za regionu typiska cyhelowa architektura, zdźeržany po strukturje a podobje, strukturelny dźěl sydlišća, wuznam za twarske a hospodarske stawizny 08985417


Bydlenski dom Wowčernja 6 (napřećo)
(karta)51.364001314.6246204
wokoło 1900 bydlenski dom něhdyšeho dwustronskeho dwora; za regionu typiska cyhelowa architektura, wuznam za twarske stawizny 08985418


Pódlanske twarjenje Wowčernja 14
(karta)51.368330514.6348383
wokoło 1900 hródź a bróžnja třistronskeho dwora; awtentiski a za regionu typiski cyhelowy twar, eksponowane połoženje, wuznam za twarske a hospodarske stawizny 08985415

Kulturne pomniki w Hamorje[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Pomnik
dalše wobrazy
Pomnik Stara Budyska
(karta)51.404986714.5760374
po 1945 Pomnik woporam fašizma; wuznam za městnostne stawizny 09299816


Spušćadło
dalše wobrazy
Spušćadło Stara Budyska, při spušćadle
(karta)51.404986714.5760374
1. połojca 20. lětstotka spušćadło Čorneho Šepca; wuznam za techniske stawizny 09300350

Kulturne pomniki w Klětnom (z Jamnom a Wolešnicu)[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Pomjatny kamjeń při róžku Ernsta Thälmannowa/Dwórnišćowa napis 1913 Napoleonowy pomnik; stawizniski wuznam 08985438


Bydlenski dom železnicara Dwórnišćowa 374
(karta)51.3489814.58997
kónc 19. lětstotka bydlenski dom železnicara a kólnja; wuznam za twarske a železniske stawizny 08985427


Železniska čara Węgliniec–Wojerecy; dwórnišćo Klětno
Železniska čara Węgliniec–Wojerecy; dwórnišćo Klětno Dwórnišćowa 375
(karta)51.348804514.589876
1871 přijimarnja a wuhibkarnja dwórnišća; wuznam za twarske a železniske stawizny 08985426


Bydlenski dom Dyrbachska 357
(karta)51.353418614.5930399
19. lětstotk bydlenske a hospodarske twarjenje; něhdyši čeladny dom, najebać wulkich přetwarjenjow relewantne, w konteksće z ryćerkubłom, wuznam za twarske a městnostne stawizny 08985428


Wojerski pomnik
Wojerski pomnik Ernsta Thälmannowa
(karta)51.347788614.6079788
po 1950 (wojerski pomnik); po 1918 (wojerski pomnik); po 1945 (wojerski pomnik) wojerski pomnik za padnjenych swětoweju wójnow; wuznam za městnostne stawizny 08985436


Bydlenski dom Ernsta Thälmannowa 1
(karta)51.3509414.5963
napis 1923 bydlenski dom a tři pódlanske twarjenja statoka; w strukturje zdźeržane, jenički přikład swojeho razu we wsy, wuznam za twarske a hospodarske stawizny 08985439


Burska chěža Ernsta Thälmannowa 9
(karta)51.3490214.59853
po 1900 bydlenski dom a pódlanske twarjenje třistronskeho dwora; měšeńca z krajnych a měšćanskich stilowych elementow, wuznam za twarske a hospodarske stawizny 08985435


Bydlenski dom z hródźu
Bydlenski dom z hródźu Ernsta Thälmannowa 19
(karta)51.348518614.6030792
do 1850 něhdyši bydlenski dom z hródźu; w hornim poschodźe tykowany, konstrukcija zdźeržana, wuznam za twarske stawizny 08985445


Fara Połpičanska 21
(karta)51.34757914.60361
wokoło 1930 fara; wuznam za městnostne stawizny 08985433


Cyrkej a kěrchow w Klětnom (cyłkowny pomnik)
dalše wobrazy
Cyrkej a kěrchow w Klětnom (cyłkowny pomnik) Połpičanska 21 (pódla)
(karta)51.34796814.603184
1769–1773, po Dehio spočatk 17. lětstotka a 1724 (cyrkej) jednotliwy pomnik we wobłuku cyłkowneho pomnika: cyrkej, 11 narownych pomnikow při cyrkwi, kapała a wobhrodźenska murja z dwěmaj wrotomaj (hlej obj. 08985434); wuznam za twarske a městnostne stawizny 09302926


Burska chěža Połpičanska 222
(karta)51.3441614.59791
wokoło 1900 bydlenski dom a pódlanske twarjenje hóčkateho dwora; za regionu typiska cyhelowa architektura, wuznam za twarske stawizny 08985430


Bydlenski dom z hródźu Połpičanska 225
(karta)51.3450414.59902
po zdaću do 1800 bydlenski dom z hródźu (tykowany) z hornjej lawbu a kładźitym přizemjom; twarskostawizniska wosebitostka, wuznam za twarske a socialne stawizny 08985431


Wojerski pomnik
Wojerski pomnik Połpičanska 230 (napřećo)
(karta)51.3460514.59994
po 1920 wojerski pomnik za padnjenych Prěnjeje swětoweje wójny; wuznam za městnostne stawizny 08985432


Wojerski pomnik
Wojerski pomnik Jahnowa
(karta)51.353762214.6090733
po 1918 wojerski pomnik za padnjenych Prěnjeje swětoweje wójny (turnowarjow); wuznam za městnostne stawizny 08985441


Jamnowske ryćerkubło (cyłkowny pomnik)
Jamnowske ryćerkubło (cyłkowny pomnik) Naměsto MTS 344a; 345; 346; 347; 348; 348a
(karta)51.352372214.5948719
napis 1767 (wěžička, wjertawce); 18./19. lětstotk (hospodarske twarjenje) jednotliwe pomniki we wobłuku cyłkowneho pomnika: jako toroži fungowacej hospodarskej twarjeni z markantnymaj wěžičkomaj, dalšej bydlenskej a hospodarskej twarjeni něhdyšeje kasarny, młynske twarjenje (z techniku), wobhrodźenje, wopomnjenska tafla, lawka, štyri mosćiki, hataj, dalša murja we wuchodnym dźělu parka, rownišćo z wobhrodźenjom a pawiljonomaj (hlej obj. 09302930); wuznam za twarske a městnostne stawizny 08985429


Wojerski pomnik při róžku Dwórnišćowa/Róžowa
(karta)51.349133814.5921328
po 1950 wojerski pomnik (spominajo na Druhu pólsku armeju); stawizniski wuznam 08985437


Třistronski dwór Šulska 3
(karta)51.3405714.61453
wokoło 1900 bydlenski dom a tři pódlanske twarjenja štyristronskeho dwora; w eksponowanym połoženju, awtentiski a za regionu typiski, wuznam za twarske a hospodarske stawizny 08985407


Pjekarnja Dróha młodźiny 59
(karta)51.3500914.59973
2. połojca 19. lětstotka něhdyša pjekarnja; wuznam za twarske a městnostne stawizny 08985444


Ew. starolutherska cyrkej
dalše wobrazy
Ew. starolutherska cyrkej Dróha młodźiny 62a
(karta)51.350926914.5980889
1846 cyrkej starolutherskich; tykowana žurlowa cyrkej, delni dźěl wobmjetany cyhel, masiwna wěža z hawbu, wuznam za twarske a městnostne stawizny 08985440


Šula Wilhelma Wanderowa 30
(karta)51.346719914.6055352
1892 šula; wuznam za twarske a městnostne stawizny 08985446

Kulturne pomniki w Košli[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Kamjentny pućnik
Kamjentny pućnik wosrjedź wsy 19. lětstotk kamjentny pućnik; wuznam za wobchadne stawizny 08985393


Měznik
Měznik Klětno, zahon 251, ležownosć: 3
(karta)51.32923214.551878
po 1815 prusko-sakskej měznikaj (čo. 79); stawizniski wuznam 08985658


Měznik
Měznik Klětno, zahon 46, ležownosć: 1
(karta)51.34089614.536855
po 1815 prusko-sakskej měznikaj (čo. 80); stawizniski wuznam 08985449


Měznik
Měznik Abt. 893 b6, Klětno, zahon 261/1 , ležownosć: 5
(karta)51.32265914.581594
po 1815 prusko-sakskej měznikaj (čo. 77); stawizniski wuznam 08985448


Hospodarske twarjenje Dróha nowoburow 438; 439; 442; 443
(karta)51.3293114.57754
2. połojca 19. lětstotka hospodarskej twarjeni něhdyšeho kubła; wuznam za twarske a hospodarske stawizny 08985388


Burska chěža
Burska chěža Nowowjesnjanska 405
(karta)51.3408814.57526
2. połojca 19. lětstotkaa bydlenski dom, bróžnja a pódlanskej twarjeni něhdyšeho štyristronskeho dwora; wuznam za twarske stawizny 08985390


Bydlenski dom z hródźu Nowowjesnjanska 407
(karta)51.3403614.57491
2. połojca 19. lětstotka bydlenski dom z hródźu a pódlanske twarjenje něhdyšeho třistronskeho dwora; zdźeržane w prěnjotnej podobje, wuznam za twarske stawizny 08985389


Lipowy dwór
Lipowy dwór Nowowjesnjanska 409
(karta)51.3411114.57461
jadro drje 18. lětstotk korčma; drje najstarše twarjenje we wsy, wuznam za twarske a městnostne stawizny 08985394


Bydlenski dom z hródźu
Bydlenski dom z hródźu Nowowjesnjanska 410
(karta)51.3413914.57468
wokoło 1840 bydlenski dom z hródźu (ze stołom); w hornim poschodźe tykowany, w nimale prěnjotnej podobje zdźeržany, žadnostka w tym regionje, wuznam za twarske stawizny 08985392


Wobhrodźenje zahrody Łučny puć
(karta)51.3425414.5752541
19. lětstotk 13 płotowych stołpow ze zornowca; wuznam za napohlad dróhi 08985391

Kulturne pomniki w Krynhelecach[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Mordarski a pokutny křiž
dalše wobrazy
Mordarski a pokutny křiž Krynhelecy, ležownosć: 1 (?)
(karta)51.387331914.6080109
15./16. lětstotk mordarski a pokutny křiž; wuznam za městnostne stawizny 09300351


Wojerski pomnik
dalše wobrazy
Wojerski pomnik při róžku Rěčičanska/Při młynskej hrjebi
(karta)51.38784814.6084378
po 1918 wojerski pomnik za padnjenych Prěnjeje swětoweje wójny; wuznam za městnostne stawizny 09277032


Kulturny dom
dalše wobrazy
Kulturny dom Rěčičanska 17b
(karta)51.3845414.61393
po 1950 kulturny dom; w runočasnym neoklasicizmu, wuznam za twarske a městnostne stawizny 09277210


Pakosničanski hród
Pakosničanski hród Pakosničanska
(karta)51.388058214.6214563
1. połojca 19. lětstotka (knježi dom); wokoło 1910 (pawiljon w zahrodźe) knježi dom (z přitwarami a wuhotowanjom) wotbagrowaneje wjeski Pakosnica, z terasu, zahrodnym pawiljonom a parkom; knježi dom z interierom zažneho 20. lětstotka, wuznam za twarske a městnostne stawizny 09300349


Bróžnja Pakosničanska 11
(karta)51.387814.62126
wokoło 1850 bróžnja, zdźěla kładźita; wuznam za twarske a hospodarske stawizny 09277035


Bydlenski dom Wylemojčanska 9
(karta)51.387712314.6144164
wokoło 1900 bydlenski dom; wobmjetany twar z nabóčnym rizalitom a drjewjanym předtwarom při zachodźe, wuznam za městnostne stawizny 09277031

Kulturne pomniki w Manjowje[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Bydlenski dom
Bydlenski dom Dubowa aleja 4
(karta)51.3394514.50098
1. połojca 19. lětstotka bydlenski dom burskeho statoka; w jara prěnjotnym stawje, wuznam za twarske stawizny 09269529


Hosćenc
Hosćenc Dubowa aleja 15
(karta)51.337570614.5017675
wokoło 1900 hosćenc ze žurlu; čerwjeny cyhel, wuznam za twarske a městnostne stawizny 09269528


Bydlenski dom
Bydlenski dom Dubowa aleja 28
(karta)51.3387814.5026
wokoło 1840 bydlenski dom, přitwar něhdyšeho hroda; klasicistiski wliw, wuznam za twarske a městnostne stawizny 09269526

Kulturne pomniki w Radšowku[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Mordarski a pokutny křiž
Mordarski a pokutny křiž 1 km wuchodnje Klětnoho při krajnej dróze
(karta)51.34666414.631277
15./16. lětstotk mordarski a pokutny křiž; wuznam za městnostne stawizny 08985408


Kamjentny pućnik 200 m južnje wsy 19. lětstotk kamjentny pućnik; wuznam za wobchadne stawizny 08985412


Kamjentny pućnik Nowowjesnjanski puć, 100 m zapadnje wsy 19. lětstotk kamjentny pućnik; wuznam za wobchadne stawizny 08985409


Burska chěža Nowowjesnjanski puć 2
(karta)51.3425314.64392
wokoło 1900 bydlenski dom a bróžnja třistronskeho dwora; za regionu typiska cyhelowa architektura, do dalokeje měry zdźeržany w strukturje a podobje, wuznam za twarske a hospodarske stawizny 08985411


Burska chěža Nowowjesnjanski puć 12
(karta)51.3420114.6453
napis 1902, kładźity twar snando starši (burska chěža) bydlenski dom, pódlanske twarjenje a kładźite twarjenje třistronskeho dwora; awtentisce zdźeržany, za regionu typiska cyhelowa architektura, eksponowane połoženje, wuznam za twarske a hospodarske stawizny 08985410


Štyristronski dwór Nowowjesnjanski puć 13
(karta)51.3418414.64803
kónc 19. lětstotkaa bydlenski dom a tři pódlanske twarjenja štyristronskeho dwora; eksponowane połoženje, w podobje a strukturje do dalokeje měry zdźeržane, wuznam za twarske a hospodarske stawizny 08985413

Kulturne pomniki w Rudeji[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Měznik
Měznik Minakałska
(karta)51.32663914.475503
po 1815 saksko-pruski měznik (KP, KS 94); stawizniski wuznam 09269531


Burska chěža
Burska chěža Minakałska 14a
(karta)51.334214.48734
wokoło 1850 bydlenski dom burskeho statoka; wuznam za twarske stawizny 09269530

Kulturne pomniki w Rychwałdźe[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
bróžnja kantora
dalše wobrazy
bróžnja kantora Jahnowa, južny róžk kěrchowa
(karta)51.38025314.662918
wokoło 1750 přejězdna bróžnja; tykowana nad drobowym drjewom, wuznam za twarske a hospodarske stawizny 09277052


Bróžnja
dalše wobrazy
Bróžnja Jahnowa 6
(karta)51.3804114.66213
wokoło 1850 kładźita bróžnja; wuznam za twarske a hospodarske stawizny 09277053


Bydlenski dom
dalše wobrazy
Bydlenski dom Jahnowa 14
(karta)51.379549714.6632497
wokoło 1900 bydlenski dom z dźěłarničku; historistiske twarjenje, wuznam za twarske stawizny 09277054


Stara póšta
dalše wobrazy
Stara póšta Jahnowa 19
(karta)51.3774214.66486
wokoło 1880 bydlenski dom; prěnjotna póšta, wuznam za twarske a městnostne stawizny 09277050


Bydlenski dom z hródźu
dalše wobrazy
Bydlenski dom z hródźu Jahnowa 50
(karta)51.3741114.6656744
wokoło 1880 bydlenski dom z hródźu; wuznam za twarske stawizny 09277049


Rychwałdska cyrkej a kěrchow
dalše wobrazy
Rychwałdska cyrkej a kěrchow Cyrkwina hasa
(karta)51.38046820914.662947
w jadrje 1749 (cyrkej); po 1955 (wojerski pomnik 2. swětoweje wójny); po 1918 (wojerski pomnik 1. swětoweje wójny); 1917 (Lutherowy dub) cyrkej z kěrchowom a wobhrodźenjom, wojerskimaj pomnikomaj za padnjenych swětoweju wójnow kaž tež Lutherowym dubom; wuznam za twarske a městnostne stawizny 09277051


Bydlenski dom Srjedźny puć 9
(karta)51.381730714.6609744
wokoło 1890 bydlenski dom; wuznam za twarske stawizny 09277046


Pěčkec młyn
dalše wobrazy
Pěčkec młyn Młynska 18
(karta)51.3769714.6679
19. lětstotk (stare bydlenske); napis 1930 (nowe bydlenske); wokoło 1900 (młyn); wokoło 1900 (pódlanske twarjenje); wokoło 1920 (spušćadło) młynski statok z młynskim twarjenjom a přitwarjenomaj bydlenskimaj, třomi pódlanskimi twarjenjemi, hołbjencom, dwórskej murju a stołpomaj při zajězdźe, plestrowanje dwora z małych zornowcow, spušćadło a pódlanske twarjenje młyna na tamnym boku Čorneho Šepca; wuznam za twarske, městnostne a techniske stawizny 09277078


Korčma Roberta Kochowa 6 wokoło 1800 korčma ze žurlu; wuznam za twarske a městnostne stawizny 09277045


Bydlenski dom Roberta Kochowa 8 do 1800 nakrajna chěža; wuznam za twarske stawizny 09299817


Bydlenski dom Roberta Kochowa 13 2. třećina 19. lětstotka bydlenski dom z wobhrodźenjom; wuznam za twarske stawizny 09277041


Kowarnja Roberta Kochowa 14 wokoło 1850, snadź starša kowarnja z techniskim wuhotowanjom; dźensa bydlenski dom, wuznam za twarske a techniske stawizny 09277042


Rychwałdske ryćerkubło (cyłkowny pomnik)
dalše wobrazy
Rychwałdske ryćerkubło (cyłkowny pomnik) Roberta Kochowa 21; 25
(karta)51.38388914.662861
wokoło 1750 (knježi dom); wokoło 1900 (hospodarske twarjenje) jednotliwe pomniki we wobłuku cyłkowneho pomnika: knježi dom a hospodarske twarjenje ryćerkubła (hlej obj. 09277044, samsna adresa); wuznam za twarske a městnostne stawizny 09277043


Wuměnk Domašojska 6
(karta)51.3789514.66058
wokoło 1860 wuměnk statoka z droboweho drjewa; wuznam za twarske a socialne stawizny 09277055

Kulturne pomniki w Sprjowjach[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Bróžnja
dalše wobrazy
Bróžnja Wjesna 1
(karta)51.4229114.53633
wokoło 1850 kładźita bróžnja; wuznam za twarske a hospodarske stawizny 09277039


Bydlenski dom Wjesna 6
(karta)51.425636614.5372278
wokoło 1910 bydlenski dom statoka; wuznam za twarske stawizny 09277040


Kapałka
dalše wobrazy
Kapałka Wjesna 7 (pódla)
(karta)51.42584814.537644
wokoło 1750 kładźita kapałka z droboweho drjewa; nutřka pózdnjogotiski rězbarski wołtar, wuznam za twarske a městnostne stawizny, singulär 09277036


Bróžnja
dalše wobrazy
Bróžnja Wjesna 17
(karta)51.4234114.53699
wokoło 1850 kładźita bróžnja; wuznam za twarske a hospodarske stawizny 09277037


Bróžnja
dalše wobrazy
Bróžnja Wjesna 18a
(karta)51.4227614.53743
wokoło 1850 kładźita bróžnja; wuznam za twarske a hospodarske stawizny 09277038

Kulturne pomniki w Tranjach[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Mordarski a pokutny křiž
Mordarski a pokutny křiž Rotdornallee
(karta)51.362737114.4793257
15./16. lětstotk pokutny křiž; wuznam za městnostne stawizny 09269532

Kulturne pomniki w Turjom[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Bróžnja
Bróžnja Dołhoboršćanska 1
(karta)51.3216714.62575
po 1800 kładźita bróžnja (najskerje z wuměnkom); regionalna wosebitostka, wuznam za twarske a socialne stawizny 08985399


Štyristronski dwór
Štyristronski dwór Dołhoboršćanska 3
(karta)51.3217414.6271
wokoło 1900 bydlenski dom, tři pódlanske twarjenja a plestrowanje štyristronskeho dwora; bydlenski dom z debjenkowymi elementami, wuznam za twarske stawizny a napohlad wsy 08985398


Pódlanske twarjenje
Pódlanske twarjenje Dołhoboršćanska 4
(karta)51.3213514.62684
wokoło 1900 hospodarske twarjenje; prawdźepodobnje trawjenk, w za regionu typiskej podobje, wuznam za twarske stawizny 08985400


Štyristronski dwór
Štyristronski dwór Dołhoboršćanska 7
(karta)51.321414.62792
wokoło 1900 bydlenski dom a tři pódlanske twarjenja štyristronskeho dwora; za regionu typiska cyhelowa architektura ze snadnej ornamentiku, wuznam za twarske a hospodarske stawizny, awtentiski 08985401


Bydlenski dom z hródźu
Bydlenski dom z hródźu Dołhoboršćanska 9
(karta)51.320714114.6285595
kónc 19. lětstotka bydlenski dom z hródźu a pódlanskej twarjeni třistronskeho dwora, k tomu sydom płotowych stołpow ze zornowca; zdźeržana prěnjotna struktura, wuznam za twarske a hospodarske stawizny 08985403


Bydlenski dom z hródźu We wólšinje 1
(karta)51.320414.63782
kónc 19. lětstotka bydlenski dom z hródźu, bróžnja a pódlanske twarjenje třistronskeho dwora; eksponowane połoženje, čerwjeny cyhel, za regionu typiski, zdźeržany po podobje a strukturje, wuznam za twarske a hospodarske stawizny 08985396


Bróžnja We wólšinje 3
(karta)51.3244414.63202
wokoło 1840 (burska chěža); 2. połojca 19. lětstotka (bróžnja) bydlenski dom a pódlanskej twarjeni třistronskeho dwora; za regionu typiska cyhelowa architektura, zdźeržany po podobje a strukturje, wuznam za twarske a hospodarske stawizny 08985397


Třistronski dwór
Třistronski dwór We wólšinje 12
(karta)51.3219114.62903
wokoło 1900 bydlenski dom z hródźu a pódlanskej twarjeni třistronskeho dwora kaž tež wobhrodźenje; za regionu typiska cyhelowa architektura, do dalokeje měry prěnjotnje zdźeržany, wobhrodźenje z 13 płotowymi stołpami ze zornowca, wuznam za twarske a hospodarske stawizny 08985402

Kulturne pomniki we Wochozach[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

wobraz mjeno połoženje datowanje wopisanje ID
Bydlenski dom
dalše wobrazy
Bydlenski dom Dubčanski puć 30
(karta)51.4310914.60356
wokoło 1890 bydlenski dom; klinker, wuznam za twarske stawizny 09275948


Bydlenski dom
dalše wobrazy
Bydlenski dom Parkowa 8
(karta)51.4339414.60363
wokoło 1900 bydlenski dom; klinker, wuznam za twarske stawizny 09275946


Bydlenski dom
dalše wobrazy
Bydlenski dom Parkowa 54
(karta)51.4297814.59759
wokoło 1890 bydlenski dom burskeho statoka; žołty klinker, wuznam za twarske stawizny 09275939


Bydlenski dom
dalše wobrazy
Bydlenski dom Parkowa 111
(karta)51.4337414.60286
wokoło 1900 bydlenski dom; klinker, wuznam za twarske stawizny 09275945


Wochožanska cyrkej
dalše wobrazy
Wochožanska cyrkej Pawoła Krawcowy puć
(karta)51.43141814.5984923
wokoło 1730 (cyrkej); po 1918 (wojerski pomnik); po 1945 (wojerski pomnik) cyrkej a wojerski pomnik za padnjenych swětoweju wójnow; wuznam za twarske a městnostne stawizny 09275942


Fara
dalše wobrazy
Fara Pawoła Krawcowy puć 74
(karta)51.4316114.59856
wokoło 1900 (fara); do 1830 (bróžnja) fara a kładźita bróžnja; twar z klinkra, wuznam za twarske a hospodarske stawizny 09275940


Bróžnja
dalše wobrazy
Bróžnja Rychwałdski puć 28
(karta)51.4316414.60212
wokoło 1880 bróžnja a wobhrodźenska murja; wuchodne twarjenje dwora, klinker, wuznam za twarske a hospodarske stawizny 09275950


Bydlenski dom
dalše wobrazy
Bydlenski dom Rychwałdski puć 34
(karta)51.4304514.60319
1926 bydlenski dom; klinker, wuznam za twarske stawizny 09275949


Bróžnja Čelnjanski puć 104
(karta)51.4322214.59911
do 1830 kładźita bróžnja; wuznam za twarske a hospodarske stawizny 09275944

Žórła[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije