Wikipedija:Formatowanje

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Pomoc

Formatowanje


Pomoc

Za formatowanje nastawkow su někotre powšitkowne konwencije we Wikipediji. Nimo toho su přidatne prawidła za nastawki wěstych fachowych polow. Doporuča so, zo by tute nastawki po formatowych předłohach wutworił. Tež za rozjasnjenja wjacezmyslnosće płaća zdźěla druhe směrnicy.

Powšitkowne konwencije

Najwažniše so tu w krótkej formje předstaja. Wotkazy w teksće a w kašćikach naprawo wjedu će k podrobnišim rozjasnjenjam.

Započń nastawk přeco z definiciju hesła. Hesło měło tučnje formatowane być. Štožkuli je …
Etymologija cuzych słowow w spinkomaj za hesło słuša. Epos (grjeksce έπος „powědančko“)
W biografijach mjenu wosoby žiwjenske daty w spinkomaj slěduja. Datum narodźenja a smjerće so přez semikolon rozdźěletej. Jan Benedikt Štóžkuli (* 1. awgusta 1558 w Narodźenjecach; † 6. januara 1625 w Smjertnicach)
W datumowych podaćach so dźeń bjez načolneje nule wužiwa, měsac a lěto so wupisujetej. 9. septembra 2007
Nadpisma dyrbja so hierarchisce rozrjadować, započinajo z nadpismami 2. runiny (==Nadpismo 2. runiny==). Nastawk so njeměł z nadpismom, ale ze zawodnej sadu započeć. Wzdaj so njetrěbnych nadpismow a poddźělenjow do wotrězkow přez mjezynadpisma, kotrež izolowane rozrjadowe dypki zawostajeja. Rozrjadowy dypk 1. ma tuž jenož potom zymsł, hdyž je tež rozrjadowy dypk 2.

Nadpisma 1. runiny so njewužiwaja, dokelž su za mjeno nastawka myslene a hewak rozdźělenje mjez mjenom nastawka a nadpismami nastawki hižo eksistentne njeby było.

Nadpismo 2. runiny
Nadpismo 3. runiny
Nadpismo 4. runiny
Citaty dyrbja so optisce wot zbytneho teksta wotzběhnyć. Za to so kursiwnje stajeja abo nutř suwaja. Postajenja awtorskeho prawa dyrbiš na kóždy pad dodźeržeć. Cuzorěcne citaty měli w zmysle bjezbarjeroweho Interneta wosebje woznamjenjene być, hlej wo tym Předłoha:lang.

"Projekt Wikipedija chce stworić najwjetšu wjelerěčnu, wšitkim přistupnu online–encyklopediju.
Kóždy móže so wobdźělić – tež ty!"

(Hornjoserbska Wikipedija, Hłowna strona)

Dalše nastawki móžeš pak we wosebitym wotrězku Hlej tež nalistować abo na kóncu wotpowědneho wotrězka we wotstawku zhornyć.
Hlej tež
  • Wotkaz (jako wosebity wotrězk na kóncu nastawka)
    resp. Hlej tež: Wotkaz (na kóncu wotpowědneho wotrězka)
Literarne podaća słuša do wotrězka Literatura w naslědnym formaće:
Literatura
  • Awtor: titul. nakładnistwo, městno lěto, ISBN
Eksterne wotkazy njeměli w teksće nastawka stać, ale pod wosebitym nadpismom.
Eksterne wotkazy
Žórłowe podaća so na přihódnym městnje w běžnym teksće zasadźeja a pod wosebitym nadpismom na kóncu nastawka abo před/za Hlej tež nalistuja. Jako nadpisma za to móžěs wužiwać; Źórła, Referency, Přispomnjenki abo Jednotliwe dopokazy.
Žórła

Hlej tež

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije