Předłoha:LocMap/hrajkanišćo

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
LocMap/hrajkanišćo na karće zemje
LocMap/hrajkanišćo na karće zemje
DEC
žane koordinaty
Dokumentacija Dokumentacija

Wužiwanje

{{LocMap|Mjeno poziciskeje mapy
 <!-- Frame Ramik -->
|border   = <!-- Barba ramika abo none -->
|background = <!-- Barba pozadka, standardne zastajenje #F9F9F9 (transparent) -->
|caption  = <!-- Podpis wobraza -->
|float   = <!-- left abo right Mapa so nalěwo abo naprawo wusměrja.
          center     Mapa so na blokowej runinje (tabele) zwobrazuje a centrěruje.
          inline     W aktualnych browserach so mapa na inline-runinje zwobrazuje a nic
                  centrěruje, móže so pak z text-align wusměrja. 
                  W zestarjenych browserach, kotrež CSS-kajkosć display:inline-table njepodpěraja
                  (IE <= 7, Firefox <= 2), wostawa při blokowym zwobrazowanju z 1em
                  minimalnym wotstawkom nalěwo a naprawo!
          none      Kaž center, ale z 1em minimalnym wotstawkom nalěwo a naprawo město centrěrowanja. -->
|width   = <!-- ###  (maksimalna) šěrokosć mapy
      x### maksimalna wysokosć,
      ###x### maksimalny wobdacy praworóžk
      =   ›prózdny‹ thumbsize-wužiwarske zastajenje
         default 240 piskelow -->
|maptype  = relief  <!-- Wužiwa fyzisku mapu k zwobrazowanju, jeli tuta eksistuje. 
         Hewak so normalna mapa wužiwa -->
|AlternatiwnaMapa = <!-- Croatia map modern.png (změni mapy w pozadku, Koordinaty ramika
so wot powšitkowneho mjena mapy přejimaja – přikaz by jenož wot
předłohow, na př. infokašćikow z rozdźělnymi regionalnymi wuzběhowanjemi,
wužiwać měł -->
|label   = <!-- Tekst k markěrowanskemu dypkej -->
|label_size = <!-- Wulkosć pisma we procenće -->
|position  = <!-- left, right, top, bottom abo none –
       Pozicija popisa nastupajo markěrowanskeho dypka, standardne zastajenje right -->
|wrap    = <!-- auto abo manual, standardne zastajenje auto - łamanje rjadki labela
auto:awtomatisce, manual:łamanja rjadkow so přez zapis wot "<br />" w labelowym teksće wunuzuja -->
|mark    = <!-- datajowe mjeno za markěrowanski dypk, standardne zastajenje je Red pog.svg -->
|marksize  = <!-- wulkosć markěrowanskeho dypka w pikselow, standardne zastajenje 8 -->
|marktarget = <!-- wotkazowy cil markěrowanja, standardne zastajenje je Geo-referencěrowanje -->
|background = <!-- barba pozadka za popisowy tekst, standardne zastajenje transparent -->
 <!-- Coordinates Koordinaty -->
|lat    = <!-- šěrinowy stopjeń w decimalnej hódnoće abo D/M/S →Předłoha:Coordinate#NS -->
 <!-- |lat_deg= |lat_min= |lat_sec= |lat_dir=   zestarjene! -->
|long    = <!-- stopjeń dołhoty w decimalnej hódnoće abo D/M/S →Předłoha:Coordinate#EW -->
<!-- |lon_deg= |lon_min= |lon_sec= |lon_dir=   zestarjene! -->
|type    = <!-- Typ                  →Předłoha:Coordinate#type -->
|pop    = <!-- Wobdydlerjo              →Předłoha:Coordinate#pop -->
|elevation = <!-- Wysokosć               →Předłoha:Coordinate#elevation -->
|dim    = <!-- Dimensija               →Předłoha:Coordinate#dim -->
|region   = <!-- ISO 3166-1/2 Code           →Předłoha:Coordinate#region -->
|globe   = <!-- njebjeske ćěleso           →Předłoha:Coordinate#globe -->
|name    = <!-- Mjeno objekta             →Předłoha:Coordinate#name -->
}}

Parameter mjeno poziciskeje mapy so poćahuje na Předłoha:Poziciska mapa mjeno poziciskeje mapy, kotraž mjeno a koordinaty mapy wobsahuje. Koordinaty (decimalne) so tu zwěsćić móžeja: http://www.mcaviglia.ch/gmap/get_coor_ext.asp?l=de (hlej tež WP:GEO)

Markěrowanja

Wobrazowe dataja, kotrež so móžeja jako markěrowanje wužiwać, su na stronje
 Commons: Map pointers – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajow
LocMap/hrajkanišćo na karće Awstriskeje
LocMap/hrajkanišćo na karće Awstriskeje
DMS
Großglockner (Pozicija je srjedźišćo třiróžka)
LocMap/hrajkanišćo na karće Awstriskeje
LocMap/hrajkanišćo na karće Awstriskeje
DMS
Großglockner (Pozicija je srjedźišćo bazoweje linki)

Markěrowanki so při tym ze swojim srjedźišćom na požadanu koordinatu staja. Zo by to korektnje fungowało, dyrbitej při markěrowankach šěrokosć a dołhosć samsnej być, wobdawacy praworóžk potajkim kwadratiski format měć. Při tym je wobkedźbować, zo optiske srjedźišćo nic přeco je identiske z geometriskim srjedźišćom. Tak wuskutkuje wužiće wot dataje za hory druhi zaćišć hač dataje (zaso jedyn pódla druheho  ), srjedźišćo je w prěnim padźe ćežišćo, w druhim padźe srjedźišćo bazy a wotpowěduje při tym optiskemu wočakowanju za horu jara lěpje. W přikładźe leži woprawdźita pozicija lědma niže hranicy k Salzburgej. Při druhim ikonje wobraz:RedMountain.svg so srjedźišćo bazy do srjedźišća wobrazkoweje dataje staji, přez to zo so wobdawace wobłuki transparentnje přidaja.

Kreěrowanje nowych mapow

Podpřełohi dyrbja po mustrje „Předłoha:LocMap mjeno mapy“ mjenowane być. Wuměnjenje, zo by nowu podpředłohu wudźěłać, je wobraz, kotryž mapu pokazuje, kotrejež naćisk mapoweje syće (němsce de:Kartennetzentwurf) je znaty abo so znajmjeńša po móžnosći dokładnje powobličować móže.

Jeli dźe wo kartu w platowej projekciji (němsce de:quadratische Plattkarte), da so móže žórłowy tekst Předłoha:LocMap Irska přewzać a přiměrić: (Dalše mapy bjez reliefa su w kategoriji.)

{{#switch:{{{1}}}
|name  = Irska
|top  = 55.6
|bottom = 51.2
|left  = -11.0
|right = -5.0
|image = Ireland location map.svg
}}
 • name wopisa region, kotryž mapa pokazuje, lemma je titul přisłušneho nastawka Wikipedije. Parameter lemma móže tež wotpadnyć, jeli so z name runa.
 • top, bottom, left a right su koordinaty mapowych hranicow. Koordinaty so dyrbja decimalnje dawać. Wobzorosměr so přez předznamješko wodźić (sewjer a wuchod pozitiwnej, juh a zapad negatiwnej).
 • image je mjeno wobrazoweje dataje.

Jeli k podpředłoze nimo normalneje, politiskeje poziciskeje mapy tež hišće fyzika mapa ze samsnymi mapowymi hranicami a samsnym naćiskom mapoweje syće eksistuje, da so tuta z parametrowej kombinaciju image|relief podawać ma. Při falowacym druhim parametrje abo njeznatych mapowych typach so stajnje normalna, politiska poziciska mapa jako standard podawa:

{{#switch:{{{1}}}|
|name = Němska
| top  = 55.1
| bottom = 47.2
| left  = 5.5
| right = 15.5
|image={{#switch: {{{2|}}}
|relief=Relief Map of Germany.png
|#default=Germany location map.svg
}}
}}

Karty w platowej projekciji (němsce Quadratische Plattkarten) so poskićuja, jeli region, kotryž so zwobrazować ma, nic přejara daloko wot ekwatora je zdaleny a žadyn přejara wulki rozměr nima. Wone so hodźa wosebiće jednory nałožować a so móžeja w jara wjele Wikijach wužiwać. Mapy, kotrež 180. stopjeń dołhoty překročuja, so awtomatisce spóznawaja a korektnje wobjednawaja; to pak njepłaći we wšěch druhich Wikijach.

Za někotre regiony kaž Kanada abo Rusku su druhe naćiski mapowych syćow lěpje přihódne; Polarne regiony so njehodźa scyła jako karty w platowej projekciji zwobrazować. Tu móže žórłowy tekst Předłoha:LocMap Antarktis jako přikład słužić:

{{#switch: {{{1}}}
| name = Antarktis
| x   = 50 + 50/(90-60) * (90+({{{2}}})) * sin(pi/180*({{{3}}}))
| y   = 50 - 50/(90-60) * (90+({{{2}}})) * cos(pi/180*({{{3}}}))
| image = Antarctica blank.svg
}}
 • name, lemma a image maja samsny woznam kaž při kartach w platowej projekciji.
 • x a y su formule, zo by z koordinaty relatiwnu poziciju markěrowanja w procentach wuličować. x saha wot 0 na lěwej hač 100 na prawej, y wot 0 na hornjej hač 100 na delnjej kromje mapy. Znutřka formulow stejitej šěrokostne a dołhostne stopjenjej jako parametraj {{{2}}} a {{{3}}} k dispoziciji.

Z tutym systemom so hodźa lubowólne naćiski mapoweje syće – tež "Einklinker" w kartach w platoweje projekciji kaž Jan Mayen w Předłoha:LocMap Norwegska Svalbard a Jan Mayen (němsce de:Vorlage:Positionskarte Norwegen Svalbard und Jan Mayen – předźěłać. Ewentualne problemy z překročowanjom 180. stopjenja dołhoty so móžeja direktnje we formulach wotpopadnyć (Přikład). Wón so hišće chětro rědko wužiwa (w němskej wikipediji 9 z 564 mapow, Staw december 2009) a njesteji we wšěch druhich Wikijach k dispoziciji.

Dokumentacija tajkich předłohow

Zo by dokumentaciju přidać, wužiwaj prošu sćěhowacy kod hnydom po horjeka mjenowanym kodźe:

<noinclude>{{LocMap/info}}</noinclude>

Mjez tamnišej předłohu a </noinclude>-kodom móžeja přidate kategorije a cuzorěčne wotkazy stać. Ewentualne přikłady wo wužiću ma po předłoze, ale před přidatymi kategorijemi a cuzorěčnymi wotkazami stać.

Kedźbu

Kedźbu, zo strona za čas přehlada ale tež po składowanju najprjedy dla funkciskeho wašnja předłohi {{LocMap/info}} wopak wupada. Přećiwo temu pomha jedyn sćěhowaceju trikow:

Žórło

Wot de:Vorlage:Positionskarte wzata.

Přikłady

Karta z normalnym popisom (stopjenje)

Husum
{{LocMap
 |Němska Schleswigsko-Holsteinska
 |label=Husum
 |lat=54/29/37
 |long=9/03/04
 |position=right
 |width=300
 |float=right
 }}
Husum na karće Schleswigsko-Holsteinskeje
Husum na karće Schleswigsko-Holsteinskeje
DEC
Husum
Husum
Husum

Karta z a indiwiduelnym popisom a tekstowym pozadkom

Husum
{{LocMap
 |Němska Schleswigsko-Holsteinska
 |label=Husum
 |lat=54/29/37
 |long=9/03/04
 |position=right
 |width=300
 |float=right
 |background=#FEFEE9
 |caption=Město Husum na mapje wot Schleswigsko-Holsteinskeje.
 }}
Husum na karće Schleswigsko-Holsteinskeje
Husum na karće Schleswigsko-Holsteinskeje
DEC
Husum
Husum
Husum
Město Husum na mapje wot Schleswigsko-Holsteinskeje.

Mapa ze změnjenym dypkom a wjetšim popisom

Husum
{{LocMap
 |Němska Schleswigsko-Holsteinska
 |label=Husum
 |label_size=120
 |lat=54/29/37
 |long=9/03/04
 |mark = Paris plan pointer b jms.gif
 |marksize=12
 |position=right
 |width=300
 |float=right
 |caption=Město Husum na mapje wot Schleswigsko-Holsteinskeje.
 }}
Husum na karće Schleswigsko-Holsteinskeje
Husum na karće Schleswigsko-Holsteinskeje
DEC
Husum
Husum
Husum
Město Husum na mapje wot Schleswigsko-Holsteinskeje.

Wariacije z alternatiwnymi mapami za infokašćiki

Husum na mapje z přezpólnym zwobrazowanjom
{{LocMap
 |Němska Schleswigsko-Holsteinska
 |maptype=relief
 |label=Husum
 |lat=54/29/37
 |long=9/03/04
 |position=right
 |width=300
 |float=right
 }}
Husum na karće Schleswigsko-Holsteinskeje
Husum na karće Schleswigsko-Holsteinskeje
DEC
Husum
Husum
Husum
Husum na satelitowej mapje
{{LocMap
 |Europa
 |AlternatiwnaMapa=Europe bluemarble laea location map.jpg
 |label=Husum
 |lat=54/29/37
 |long=9/03/04
 |region=DE-SH
 |position=right
 |width=300
 |float=right
}}
Husum na karće Europy
Husum na karće Europy
DEC
Husum
Husum
Husum

Mapa bjez nadpisa

Tallinn (Estisk)
{{LocMap
 |Estiska
 |label=Tallinn
 |position=left
 |width=250
 |lat=59/25/
 |long=24/46/
 |float=right
 |caption=
 }}
Tallinn na karće Estiskeje
Tallinn na karće Estiskeje
DEC
Tallinn
Tallinn
Tallinn

Na juh ekwatora, na zapad nuloweho meridiana

La Paz (Boliwiska)
{{LocMap
 |Boliwiska
 |label=La Paz
 |lat=16/29/39/S
 |long=68/08/51/W
 |position=right
 |width=250
 |float=right
 |caption=Połoženje města La Paz w Boliwiskej
 }}
La Paz na karće Boliwiskeje
La Paz na karće Boliwiskeje
DEC
La Paz
La Paz
La Paz
Połoženje města La Paz w Boliwiskej

Poziciska mapa z wjacorymi markěrowanjemi

(hlej tež Předłoha:LocMap+)

Někotre městna w Němskej
{{ LocMap+
 | Němska
 | width=375
 | float=right
 | caption=Někotre městna
 | places={{ LocMap~
     | Němska
     | label=Label prěnjeho městneho 
         mjena leži nalěwo dypka
     | position=left
     | lat=53/10/14
     | long=09/34/51
     }}
     {{ LocMap~
     | Němska
     | label=Druhe městno žadyn label
         za městne mjeno nima
     | position=none
     | lat=52/52/14
     | long=10/44/51
     }}
     {{ LocMap~
     | Němska
     | label=Label třećeho městna<br />
         leži pod dypkom a ma<br/>
         manuelnu změnu linki
     | position=bottom | wrap=manual
     | lat=51/55/14
     | long=11/12/51
     }}
     {{ LocMap~
     | Němska
     | label=Label štwórteho městneho 
         mjena leži naprawo dypka
     | position=right
     | lat=49/55/14
     | long=10/54/51
     }}
     {{ LocMap~
     | Němska
     | label=Label pjateho městneho mjena
         leži wyše dypka 
     | position=top
     | lat=47/50/08
     | long=10/52/16
     }}
 }}
 
LocMap/hrajkanišćo na karće Němskeje
LocMap/hrajkanišćo na karće Němskeje
DEC
Label prěnjeho městneho mjena leži nalěwo dypka
Label prěnjeho městneho mjena leži nalěwo dypka
Label prěnjeho městneho mjena leži nalěwo dypka
DEC
Druhe městno žadyn label za městne mjeno nima
Druhe městno žadyn label za městne mjeno nima
DEC
Label třećeho městna leži pod dypkom a ma manuelnu změnu linki
Label třećeho městna
leži pod dypkom a ma
manuelnu změnu linki
Label třećeho městna
leži pod dypkom a ma
manuelnu změnu linki
DEC
Label štwórteho městneho mjena leži naprawo dypka
Label štwórteho městneho mjena leži naprawo dypka
Label štwórteho městneho mjena leži naprawo dypka
DEC
Label pjateho městneho mjena leži wyše dypka
Label pjateho městneho mjena leži wyše dypka
Label pjateho městneho mjena leži wyše dypka
Někotre městna

Disponujomne mapy

Lisćina disponujomnych předłohow po mustrje "Předłoha:LocMap mjeno mapy" je na stronje Kategorija:Předłoha:LocMap. Sortěrowanje so po mjenach krajow přewjedźe.


Jeli maš prašenje k tutej předłoze, da so móžeš na stronje Wikipedija diskusija:Projekt za předłohi prašeć.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije