K wobsahej skočić

Biblija

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Gutenbergowa Biblija

Biblija (z grjek. τὰ βιβλíα ta biblia „knihi“) je kompleks knihow, kotryž ma křesćanstwo za swjate a přez Boha inspirowane. Biblija mjenuje so wot přiwisnikow křesćanskeje nabožiny tež Swjate pismo, dalše wopisowanja su tež Słowo Bože abo Kniha knihow.

Prěni dźěl biblije twori Stary zakoń, kotryž wobsahuje židowski kompleks swjatych knihow (Tanach), kotryž su křesćenjo z židowstwa přewzali. Stary zakoń je w originalu z wulkeho dźěla hebrejsce spisany, dźěle pak předleža tež aramejsce a grjeksce.

Druhi dźěl biblije, Nowy zakoń, je specifisce křesćanski a nawjazuje na Stary zakoń. Po přeswědčenju wěriwych je wobsah Noweho zakonja, powěsć wo Jězusu Chrystusu a jeho wosoba, dopjelnjenje wočakowanjow starozakońskich knihow. Nowy zakoń je w originalu grjeksce spisany.

Prěnju dospołnu serbsku bibliju wudawachu Jan Běmar, Jan Langa, Jan Wawer a Matej Jokuš w lěće 1728.

Rozrjadowanje[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Biblija wobsteji ze wšelakich knihow a kapitlow.

Stary zakoń[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

 • Stawizniske knihi
  • Kniha Genezis (Gen)
  • Kniha Eksodus (Eks)
  • Kniha Lewitikus (Lew)
  • Kniha Numeri (Num)
  • Kniha Deuteronomium (Dtn)
  • Kniha Jozua (Joz)
  • Kniha sudnikow (Sud)
  • Kniha Rut (Rut)
  • 1. kniha Samuel (1 Sam)
  • 2. kniha Samuel (2 Sam)
  • 1. kniha kralow (1 Kral)
  • 2. kniha kralow (2 Kral)
  • 1. kniha chroniki (1 Chr)
  • 2. kniha chroniki (2 Chr)
  • Kniha Esra (Esra)
  • Kniha Nehemia (Neh)
  • Kniha Tobit (Tob)
  • Kniha Judit (Jdt)
  • Kniha Ester (Est)
  • 1. kniha Makkabejow (1 Makk)
  • 2. kniha Makkabejow (2 Makk)
 • Powučne knihi
  • Kniha Ijob (Ijob)
  • Psalmy (Ps)
  • Kniha přisłowow (Př)
  • Kniha Kohelet (Koh)
  • Pěseń pěsnjow (Pp)
  • Kniha mudrosće (Mudr)
  • Kniha Jězus Sirach (Sir)
 • Profetiske knihi
  • Kniha Jezaja (Jez)
  • Kniha Jeremia (Jer)
  • Kniha žałosćenjow (Žał)
  • Kniha Baruch (Bar)
  • Kniha Ecechiel (Ec)
  • Kniha Daniel (Dan)
  • Kniha Hozea (Hoz)
  • Kniha Joel (Joel)
  • Kniha Amos (Am)
  • Kniha Obadja (Obd)
  • Kniha Jona (Jona)
  • Kniha Micha (Mich)
  • Kniha Nahum (Nah)
  • Kniha Habakuk (Hab)
  • Kniha Cefanja (Cef)
  • Kniha Haggai (Hag)
  • Kniha Sacharja (Sach)
  • Kniha Maleachi (Mal)

Nowy zakoń[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

 • Ewangelije
  • Ewangelij po Mateju (Mt)
  • Ewangelij po Marku (Mk)
  • Ewangelij po Lukašu (Lk)
  • Ewangelij po Janu (Jan)
 • Japoštołske skutki (Japsk)
 • Listy swjateho Pawoła
  • List swjateho japoštoła Pawoła Romjanam (Rom)
  • 1. list swjateho japoštoła Pawoła Korinćanam (1 Kor)
  • 2. list swjateho japoštoła Pawoła Korinćanam (2 Kor)
  • List swjateho japoštoła Pawoła Galatam (Gal)
  • List swjateho japoštoła Pawoła Efezanam (Ef)
  • List swjateho japoštoła Pawoła Filipjanam (Fil)
  • List swjateho japoštoła Pawoła Kolosanam (Kol)
  • 1. list swjateho japoštoła Pawoła Tesaloničanam (1 Tes)
  • 2. list swjateho japoštoła Pawoła Tesaloničanam (2 Tes)
  • 1. list swjateho japoštoła Pawoła Timotejej (1 Tim)
  • 2. list swjateho japoštoła Pawoła Timotejej (2 Tim)
  • List swjateho japoštoła Pawoła Titusej (Tit)
  • List swjateho japoštoła Pawoła Filemonej (Flm)
  • List Hebrejam (Hebr)
 • Katolske listy
  • List swjateho japoštoła Jakuba (Jak)
  • 1. list swjateho japoštoła Pětra (1 Pětr)
  • 2. list swjateho japoštoła Pětra (2 Pětr)
  • 1. list swjateho japoštoła Jana (1 Jan)
  • 2. list swjateho japoštoła Jana (2 Jan)
  • 3. list swjateho japoštoła Jana (3 Jan)
  • List swjateho japoštoła Judy (Jud)
 • Zjewjenje swjatemu Janej (Zjew)

Literatura[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

 • Swjate pismo stareho a noweho zakonja. Ludowe nakładnistwo Domowina, Budyšin 2006.

Wotkazy[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije