Pomoc:Menijowe zapiski

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Pomoc
Nawigacija

Tu dóstanješ krótke wujasnjenja wo jednotliwych menijowych wotkazach na pobóčnej lajsće nalěwo.

nawigacija

Hłowna strona: Hłowna strona je startowa strona hornjoserbskeje Wikipedije. Tuta strona so zwobraznja, hdyži zakładnu adresu hornjoserbskeje Wikipedije http://hsb.wikipedia.org do adresoweho pola twojeho wobhladowaka zapisuješ. Z tutym wotkazom so ze wšěch druhich stronow zaso na startowu stronu hornjoserbskeje Wikipedije dóstanješ.
Korčma: To je zetkanišćo za wšěch Wikipedistow hornjoserbskeje Wikipedije, hdźež so informacije powšitkowneho zajima wuměnjeja a hdźež móžeš wo pomoc při rozrisanju wěstych problemow prosyć. Tež ty, jako nowačk, móžeš tu swoje prašenja stajić.
Aktualne změny: Tutón wotkaz wjedźe na stronu, kotraž wšě aktualne změny we Wikipedije pokazuje, t.j., kotre nastawki buchu změnjene, kotre buchu nowe załožene, štó je hdy što činił.
Připadny nastawk: Tutón wotkaz wjedźe će k někajkemu nastawkej. Je tuž přeco małe překwapjenje, kotry nastawk budźeš widźeć.
Pomoc: Tutón wotkaz wjedźe k pomocnym stronam, hdźež móžeš pomoc a wotmołwy na swoje prašenja namakać.
Projekt podpěrować: Jeli chceš něšto dać, zo by projekt Wikipedije podpěrował, móžeš so wottud na stronu załožby Wikimedije podać.

pytać

To je pytanske polo, z kotrehož pomocu móžeš nastawki a zapřijeća we Wikipediji pytać. Za to stejetej ći dwě tłóčatce k dispoziciji: Nastawk a Pytać. Z pomocu prěnjeho móžeš wěsty nastawk pytać, druhe tłóčatko Pytać je za połnotekstowe pytanje myslene. Z nim namakaš zapřijeća, za kotrež drje nastawki we Wikipediji njejsu, kotrež wšak su w druhich nastawkach wobsahowane. Jeli njebu nastawk namakany, so awtomatisce połnotekstowe pytanje přewjedźe. Podrobniše informacije wo pytanju znutřka Wikipedije namakaš w Pomocy.

nastroje

Štož pokazuje sem: Tu so wšě strony nalistuja, kotrež na tu stronu, na kotrejž runje sy, wotkazuja.
Změny zwjazanych stron: To zwobrazni poslednje změny na stronach, na kotrež aktualna strona wotkazuje – móžeš tak změny na tych stronach slědować.
RSS Atom: Wotkaz ke kanalam RSS resp. Atom (jenož na stronje z stawiznami wersijow nastawkow).
Dataju nahrawać: Tu móžeš wobrazy a druhe dataje do hłowneho zapisa hornjoserbskeje Wikipedije nahrać. Wobrazy wšak ty měł na strony za wšě rěče zhromadny projekt Wikimedia Commons nahrać, hdźež Wikipedijam wšěch rěčow tyje.
Specialne strony zmóžnja spěšny přistup na někotre wosebite funkcije, mj. dr. nalistowanje wšěch wužiwarjow, zwobraznjenje wosyroćene nastawki (na kotrež žadyn wotkaz njewotkazuje) abo twoje wužiwarske nastajenja (za to dyrbiš přizjewjeny być).
Ćišćomna wersija: Z tym móžeš swoju aktualnu stronu tak formatować, zo hodźi so w přihódnej formje wućišćeć.
Trajny wotkaz: URL za eksaktnje tutu wersiju nastawka.
Nastawk citować: Pomoc za citowanje z Wikipedije.

Konto załožić abo so přizjewić

Za njepřizjewjenych wužiwarjow:

Konto załožić abo so přizjewić: tu dóńdźeš k přizjewjenju, nowi wužiwarjo móža tu wužiwarske konto załožić.

Za přizjewjenych wužiwarjow

(twoje nowe wužiwarske mjeno): wjedźe k twojej wužiwarskej stronje.
moja diskusija wjedźe k twojej diskusijnej stronje, kotraž ke kóždej wužiwarskej stronje słuša.
moje nastajenja wjedźe k twojim wosobinskim nastajenjam, hdźež na př. móžeš swoje hesło změnić.
wobkedźbowanki: Tu so wšě změny stronow, kotrež su mjez wosobinskimi wobkedźbowankami, zwobraznjeja.
moje přinoški: nalistuje wšě twoje přinoški.
wotzjewić: Tu so ze systema wotzjewješ.

Nastawki, wersije

Za wšěch wopytowarjow:

nastawk/předłoha/kategorija/portal/pomoc/projektowa strona/wužiwarska strona: wjedźe k aktualnej stronje.
diskusija: wjedźe k diskusijnej stronje nastawka. Tu móžeš prašenja stajić, něšto zdźělić abo komentary zawostajić.
wobdźěłać: Z tutym rajtarkom móžeš wobsah aktualneje strony změnić.
stawizny: zwobraznja prjedawše změny aktualneho nastawkaz

Za přizjewjenych wužiwarjow:

přesunyć: Tu móžeš nastawki přesunyć (na př. móžeš nastawk, kotryž sy we swojim wužiwarskim rumje spisał, do zjawneho mjenoweho ruma přesunyć). Tež móžeš ze samsnej funkciju nastawk přemjenować. Runočasnje so daleposrědkowanje wot stareho mjena do noweho mjena załožuje. Wuměnjenje: Njesłušeš hižo k najnowšim wužiwarjam, dokelž dyrbiš znajmjeńša 4 dny přizjewjeny być, zo by přesunyć směł.
wobkedźbować/njewobkedźbować: Z tutej funkciju móžeš aktualny nastawk ke swojim wobkedźbowankam přidać resp. z nich wotstronić.

Za administratorow

škitać: Z tym móže administrator aktualnu stronu za njeadministratorow přećiwo wobdźěłowanju škitać. Je mało stronow, kotrež su přećiwo wandalizmej přećiwo wobdźěłowanju škitane.
zničić: zniči nastawk doskónčnje.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije