K wobsahej skočić

Pomoc:Přizjewjenje

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Pomoc
Wužiwarske mjeno

Za přehladowanje stronow njeje wužiwarske konto abo přizjewjenje trjeba. Samo za wobdźěłowanje stronow njetrjebaš so přizjewić. Swójske wužiwarske konto pak skići někotre lěpšiny.

Za wutworjenje wužiwarskeho konta wubjerješ prosće wužiwarske mjeno a hesło. System hižo eksistowace wužiwarske mjeno wotpokaza. Wužiwarske konto so jenož jónu wutwori. Sy potom přizjewjeny/a. Přichodny raz přizjewiš so ze swojim wužiwarskim mjenom a dopokazaš z hesłom, zo sy wotpowědna wosoba.

Wšě wot tebje pod twojim wužiwarskim mjenom přewjedźene změny so registruja. Jeli njejsy přizjewjeny/a, pokaza so při wobdźěłanju twoja IP-adresa.

Jeli njejsy přizjewjeny/a, móžeš swoju IP-adresu widźeć, hdyž sej stawizny strony wobhladuješ.

Čehodla so přizjewić?[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Zo by wobsah zapiskow čitać móhł/a, njetrjebaš so přizjewić. Ani za wobdźěłanje strony njeje přizjewjenje trěbne – kóždyžkuli móže nimale kóždu stronu wobdźěłać bjez toho, zo by so přizjewić dyrbjał. Najebać toho skići přizjewjenje někotre lěpšiny:

¨* Druzy wužiwarjo móža će přez twoje wužiwarske mjeno spóznać, hdyž něšto změniš. IP-adresa so jako "mjeno" derje njehodźi. Nimo toho maš skoro kóždy raz druhu IP-adresu, jeli na rozdźělnych městnach dźěłaš (doma, w běrowje, w šuli atd.), haj samo na samsnym městnje móžeš, wotwisnje wot internetneho zwiska, rozdźělne IP-adresy měć. Tohodla je wužiwarske mjeno lěpše, zo by so identifikował/a.

 • Dóstanješ swójsku wužiwarsku stronu, na kotrejž móžeš so předstajić a přisłušnu diskusijnu stronu, přez kotruž móžeš z druhimi wužiwarjemi komunikować.
 • Móžeš změny jako snadne woznamjenić, štož druhim wužiwarjam dźěło wolóži.
 • Móžeš změny na za tebje zajimawych stronach z pomocu wobkedźbowanskeje lisćiny wobkedźbować.
 • Jeli sy so rozsudźił/a mejlowu adresu zapodać, móža druzy wužiwarjo će přez mejlku skontaktować. Tuta funkcija je anonymna: wužiwar, kotryž ći mejluje, twoju mejlowu adresu njezhoni. Njetrjebaš swoju mejlowu adresu podać, jeli to nochceš.
  • Wobkedźbuj zasady datoweho škita wotpowědneho sydła, kotrež wopytuješ.
 • Móžeš strony přesunyć (přemjenować).
 • Móžeš swójske nastajenja postajić, kaž na přikład:
  • Ličbu změnow, zwobraznjenych na stronje aktualne změny
  • Pisma, barby a napohlad strony přez wubranje stilow.

Najprjedy zawěsć, zo twój wobhladowak placki dowola. Někotre wobhladowaki móža placki z jednotliwych sydłow akceptować abo wotpokazać; wužiwarjo tajkeho wobhladowaka měli jón tak konfigurować, zo by placki za kóžde wiki akceptował, kotrež chceš wobdźěłać, kaž na přikład wikipedia.org.

Klikni na wotkaz Konto załožić abo so přizjewić naprawo horjeka. Dóstanješ potom namołwu, zo by swoje wužiwarske mjeno a hesło zapodał. Jeli so prěni raz přizjewiš, dyrbiš swoje hesło dwójce zapodać.

Jeli chceš, móžeš swoju mejlowu adresu zapodać. Druzy wužiwarjo móža potom na tutu adresu mejlku pósłać, bjez toho zo bychu tutu adresu wuslědźili. Jeli hóčku do kašćika Sej za dalše posedźenja spomjatkować stajiš, njetrjebaš swoje hesło na samsnym ličaku znowa zapodać. Hdyž chceš so přichodny raz zaso přizjewić, stej wužiwarske mjeno a hesło hižo we wotpowědnymaj pólkomaj. To jenož funguje, jeli njebu hesło přez system stworjene. Změń potajkim tajke hesło tak bórze kaž móžno.

Problemy z přizjewjenjom[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Jeli njeje móžno so přizjewić, maš snano jedyn z tych problemow:

Wulkopisanje[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Wužiwarske mjena kaž tež hesła we Wikipediji mjez wulkopisanjom a małopisanjom rozeznawaja. Sy prawe pisanje wužiwał? Jeli sy na přikład jako WužiwarskeMjeno zregistrowany, njebudźe móžno so jako Wužiwarskemjeno přizjewić (dźiwaj na snadny rozdźěl w prawopisu). Za twoje hesło to samsne płaći. Jeničke wuwzaće je prěnje znamješko wužiwarskeho mjena, kotrež so po standardźe jako wulki pismik pisa.

Sy so za tutu wersiju Wikipedije registrował?[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Jeli sy we Wikipediji druheje rěče zregistrowany (kaž na př. de.wikipedia.org) abo za jedyn z druhich projektow (kaž de.wikibooks.org), dyrbiš sej wosebite wužiwarske mjeno za tu wersiju Wikipedije abo tón projekt wumyslić.

Placki dowolić[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Jeli so zda, zo sy přizjewjeny, a chceš sej po zdźělence 'Přizjewjenje wuspěšne' stronu wobhladać a zda so potom, zo sy zaso wotzjewjeny, maš najskerje problem z plackami. Hlej tutón krótki nawod, kak so placki za twój wobhladowak zmóžnjeja.

Přeswědč so, zo stej datum a čas twojeho ličaka prawje nastajenej; jeli nic, móhli placki přezahe spadnyć. Wobkedźbuj, zo móžetej wohnjowa murja abo program, kotryž wabjenje blokuje, plack haćić, kotryž Wikipedija wužiwa, zo by wosobu přizjewjenu dźeržała.

Składnostne problemy[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Hdys a hdys so wužiwarjej zda, zo bu "awtomatisce" mjez započatkom wobdźěłanja a składowanjom strony wotzjewjeny abo hdyž mjez wjacorymi stronami Wikipedije, wočinjenymi we wjacorych woknach, tam a sem chodźi. To móže sćěh twojich nastajenjow za placki, pufrowak abo wohnjowu murju być. Informacije wo wužiwarskim ID so na serwerach składuja a druhdy, předewšěm za čas přećeženja serwera, móže so system "pótknyć" a twoje ID informacije so njenamakaja, štož wjedźe k wotzjewjenju.

Najlěpše rozrisanje[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Njehladajo na přičinu za wotzjewjenje je najjednoriše rozrisanje problema kliknjenje na kašćik Sej za dalše posedźenja spomjatkować. Jeli to na ličaku činiš, kotryž wužiwaja tež druhe wosoby (na př. w knihowni, na dźěle, w šuli), pytaj prošu za plackami swojeho wužiwarskeho ID a zhašej je po wobdźěłowanskim posedźenju.

Što činić, jeli sy hesło zabył?[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Jeli zapodaš při załoženju konta abo w swojich nastajenjach e-mejlowu adresu, móžeš sej na přizjewjenskej wobrazowce přez kliknjenje na tłóčatko Pósćelće mi nowe heslo nachwilne hesło žadać, kotrež dyrbiš na tu adresu pósłać, kotraž ći dowoli swoje konto wróćo dóstać. Jeli njejsy e-mejlowu adresu zapodał abo adresa je spadnyła, chceš pak přistup ke kontu na kóždy pad wróćo měć, móžeš snano někoho z direktnym přistupom k datowej bance, kotraž je twoje konto, přeswědčić a so jeho prašeć, hač wón by ju wobnowił.

Konto załožić[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Zo by konto załožił, wubjer Konto załožić abo so přizjewić (horjeka naprawo), potom Konto załožić. Dyrbiš jeničce wužiwarske mjeno a hesło podać.

Zo by wšelake nastajenja postajił abo změnił, klikni na wotkaz Nastajenja horjeka naprawo na stronje. Móžeš na př.:

 • Swoje hesło změnić
 • Stil změnić, kotryž napohlad strony wobwliwuje.

Hlej Pomoc:Nastajenja

Twoja wužiwarska strona a diskusijna strona[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Jako přizjewjeny wužiwar móžeš sej wužiwarsku stronu a diskusijnu stronu załožić. Hdyž sy přizjewjeny, widźiš swoje wužiwarske mjeno horjeka naprawo na stronje. Klikni na nje, zo by so k swojej wužiwarskej stronje dóstał, kotruž móžeš kaž kóždu druhu stronu wobdźěłać.

Najwjace wužiwarjow pisa na wužiwarskej stronje něšto wo sebi a swojich zajimach.

Maš tež diskusijnu stronu. Na nju móžeš přez kliknjenje na wotkaz Diskusija pódla swojeho wužiwarskeho mjena horjeka naprawo na stronje dóńć. Druzy wužiwarjo móža přez wobdźěłowanje twojeje diskusijneje strony tam zdźělenki zawostajić a ty móžeš wotmołwić. Hlej Pomoc:Diskusijna strona za dalše informacije.

Móžeš so kóždy čas přez kliknjenje na wotkaz Wotzjewić horjeka naprawo wotzjewić.

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije