Pomoc:Knihi/za ekspertow

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
Wućišćane knihi Wikipedije wot PediaPress.

Tuta strona staja nazhonjenym wužiwarjam někotre pokiwy a triki wokoło knižneje funkcije k dispoziciji. Mjez druhim so wujasnja, kak so předstajenje w knihach hodźi polěpšić a w kotrym formaće so we Wikipediji składowane knihi wotkładuja.

Přidawanje nastawkow knize[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Wěstu nastawkowu wersiju knize přidać
Nic jenož aktualna nastawkowa wersija, ale tež starše wersije nastawka hodźa so knize přidać. Wubjer za to požadanu wersiju přez rajtark "Stawizny" a přidaj ju knize (hlej tež nawod krok po kroku pod Pomoc:Knihi).
Jeli so starša nastawkowa wersija knize přidawa, budźe so přeco tuta wersija wužiwać. Jeli pak so aktualna wersija přidawa, so tež w přichodźe aktualna wersija wužiwa.
Wobsah kategorije knize přidać
Přez jedne kliknjenje hodźa so wšě strony knize přidać, kotrež su we wěstej kategoriji. Wuwołaj za to wotpowědnu kategoriju a klikń pod "Knihu wutworić" w pobóčnej meniju na lěwym boku wokna wobhladowaka na zapisk "Kategoriju přidać".
Wudospołnjowace teksty knize přidać
Zo by teksty, kotrež jako nastawki Wikipedije njepředleža, knize přidał, móžeš je jako podstrony we wužiwarskim mjenowym runje wotkłasć. Swójski zawod ke knize hodźi so takle zapřijeć: :[[Wužiwar:Mjeno/Knihi/Mjeno knihi/Zawod|Zawod]] W knize zawod njeby šéžku we wužiwarskim mjenowym rumje jako nadpismo mě, ale prosće "Zawod" (hlej deleka wo přemjenowanju nastawkow w knihach).
W tutych tekstach wužiwane wikiwotkazy na druhe nastawki Wikipedije konwertuja soawtomatisce při PDF-wudawanju. Jeli nastawk je tež w knize, so interny wotkaz wutwori, hewak eksterny do Wikipedije (wužitne za wutworjenju zapisow wobsaha).
Format składowanych knihow
Kniha z titulom „Moja kniha“ a podtitulom „Čitanka Wikipedije“, kotraž so z dweju knižneju kapitlow „Prěni kapitl“ a „Druhi kapitl“ zestaja, z kotrejuž kóždy tři nastawki wobsahuje a wersijowe čisło poslednjeho nastawka, by so jako strona ze slědowacym wuznamjenjenjom składowała:
== Moja kniha ==
=== Čitanka Wikipedije ===
;Prěni_kapitl
:[[Prěni_nastawk]]
:[[Druhi_nastawk]]
:[[Třeći_nastawk]]
;Druhi_kapitl
:[[Štwórty_nastawk]]
:[[Pjaty_nastawk]]
:[{{fullurl:Šesty_nastawk|oldid=20}}Šesty nastawk wersija:20]

[[Kategorija:Wikipedija:Knihi|Moja kniha]]
Wikisyntaksa na składowanych knižnych stronach
Je tež móžno, bjez kašćika a specialneje strony knihi wutworić. Wikisyntaksa wužiwa so takle:
Titul Titul staja so mjez dwójnej znamjeni runosće.

Přikład: == Titul ==

Podtitul Podtitul staja so mjez trójnej znamjeni runosće.

Přikład: === Podtitul ===

Kapitlowe nadpisma Kapitlowe nadpisma předstajeja so přez zawjedowacy semikolon.

Přikład: ;Mjeno kapitla

Nastawk přidać Nastawk přidawa so přez wikiwotkaz na nastawk, zawjedowany přez dwudypk.

Přikład: :[[Nastawk]]

Wěstu nastawkowu wersiju přidać Jeli nochceš aktualnu wersiju nastawka přidać, ale kruće definowanu, da so to w slědowacym formaće činić: :[{{fullurl:Mjeno_nastawka|oldid=wersijowe_čisło}} Mjeno nastawka]

Přikład: :[{{fullurl:Europa|oldid=56463246}} Europa] (dawa: :Europa)

Přemjenowanje nastawkow Jeli chceš druhe titule hač normalne mjena nastawkow wužiwać, móžeš (kaž z Wotkazy z alternatiwnym mjenom) za runopadnej smužku „|“ požadane nadpismo podać.

Přikład: :[[Python (programowanska rěč)|Python]]

Składowanske městno knihow
Knihi dadźa so po dobrozdaću we wužiwarskim mjenowym rumje [[Wužiwar:Mjeno/Knihi/Mjeno_knihi]] abo jako zhromadna kniha pod [[Wikipedija:Knihi/Mjeno_knihi]] składować. Wšě knihi přirjaduja so kategoriji Wikipedija:Knihi.

Na wšěch stronach, kotrež su kategoriji Wikipedija:Knihi přirjadowane, jewi so w lěwej nawigaciskej lajsće wotkaz "Knihu začitać".

Předstajenje polěpšić[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Někotre wikiwuznamjenjenje wjedźe k problemam při wutworjenju PDF-dokumentow we wobłuku knižneje funkcije, předewšěm z předłohami, kotrež so w PDF-dokumenće hinak předstajeja hač we wersiji online nastawka. Tutón problem wotstroni so pak narunanje wotpowědneje předłohi pak přez wotstronjenje wobsaha, kotryž problemy w ćišću zawinuje. Jako hrube prawidło płaći: Kóždy wobsah (a předewšěm předłohi), kotryž za wersiju offline dokumenta zmysłapołny njeje, měł so wot ćišća wuzamknyć.

Su tři móžnosć, zo bychu so wudawanske problemy, kotrež zawinuja so přez předłohi, wotstronili:

a) Předłohi wuzamknyć
Předłoha da so dospołnje wot ćišća wuzamknyć, hdyž so kategoriji Kategorija:Wot ćišća wuzamknyć přidawa.

Pokazka: Wjele předłohow wužiwa z jich strony předłohi za předłohi. To da so wužiwać, zo bychu so cyle jednorje cyłe klasy předłohow wot ćišća wuzamknyli.

b) Předłoha {{WćišćuSchować}} wužiwać, zo by wubrany wobsah wuzamknyło
Přez wužiwanje předłohi {{WćišćuSchować}} da so wobsah, kotryž napohlad sylnje pohubjeńša abo su we wućišćanych wersijach njewužitne, zaměrnje wot ćišća wuzamknyć. Předłoha {{WćišćuSchować}} měła so předewšěm w předłohach wužiwać, kotrež dźěle wobsahuja, kotrež za wersiju offline strony zmysłapołnje njejsu.
Přikład: to ćišćeć {{WćišćuSchować|to njećišćeć}} to zaso ćišćeć
c) Předłohi narunać
Hodźi so předłoha přez předłohu z mjenom „MJENOPŘEDŁOHI/Ćišć“ narunać, při čimž „MJENOPŘEDŁOHI“ je mjeno prěnjotneje předłohi. Předłoha „MJENOPŘEDŁOHI/Ćišć“ měła z předłohu „MJENOPŘEDŁOHI“ identiska być, z wuwzaćom zo w njej za ćišć njezmysłapołne elementy su so wotstronili. Hdyž so předłoha „MJENOPŘEDŁOHI“ změni, měła so předłoha „MJENOPŘEDŁOHI/Ćišć“ přepruwować.

Knihi ze stronami ze rozdźělnych rěčnych wersijow Wikipedije[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Dotal bohužel móžno njeje, knihi ze stronami z rozdźělnych Wikipedijow zestajić. Ale z bookmarkletom PediaPress móžeš knihi z rozdźělnych Wikipedijow (na př. z němskeje a jendźelskeje Wikipedijow) měšeć. Tutón bookmarklet přidawa so k zapołožkam resp. faworitam; kóžda wikistrona, na kotrejž runje sy, da so potom přez kliknjenje z myšu knize přidać.

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije