K wobsahej skočić

Jan Šołta

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Jan Šołta (* 30. meje 1921 w Parchwitzu, Delnja Šleska; † 31. awgusta 2004 w Drježdźanach) bě serbski stawiznar. Wón bě dołholětny čłon Domowiny a Instituta za serbski ludospyt.

Šołta pochadźeše z burskeje swójby a přebywaše za čas dźěćatstwa husćišo pola přiwuznych we Wudworju. Wot 1935 wopyta pólski priwatny gymnazij w hornjošleskim Bytomju, wot 1937 gymnazij w Budyšinje. Wot 1940 słužeše jako wojak w Druhej swětowej wójnje.

W lěće 1945 studowaše krótka w Praze medicinu a sta so 1946 ze sobudźěłaćerjom znowazałoženeje Domowiny kaž tež SED. 1947 započa Šołta ze studijom prawnistwa we Wrócławju a studowaše potom hospodarske wědomosće w Poznanju a stawizny w Lipsku.

Wot 1950 bě Jan Šołta 1. sekretar wobwodneho wjednistwa Domowiny. 1954 sta so ze zaměstnikom direktora w Instituće za serbski ludospyt. Po promociji w hospodarskich wědomosćach wo ratarstwje na něhdyšich ležownosćach klóštra Marijina hwězda w lěće 1956 přewza znowa funkciju w Domowinje a bě wot 1958 zaso zastupowacy direktor Instituta. Nachwilnje bě tam tež stronski sekretar SED a wot 1960 nawoda stawizniskeho wotrjada. W lěće 1967 habilitowaše. 1976 złoži funkciju zaměstnika direktora, wosta pak nawoda stawizniskeho wotrjada. Po skónčenju swojeje dźěławosće w instituće 1986 skutkowaše dale jako publicist a poda so 1989 na wuměnk.

Jan Šołta bě čłon Stawizniskeje towaršnosće NDR a dalšich komisijow. Jako nawoda stawizniskeho wotrjada bě sobuwudawaćel Lětopisa kaž tež awtor a sobuwudawaćel někotrych twórbow wo serbskich stawiznach, mjez nimi štyrizwjazkowe Stawizny Serbow, kotrychž cyłkowne nawodnistwo Šołta měješe, kaž tež Noweho biografiskeho słownika a němskorěčneho přehlada serbskich stawiznow (1976).

Wotkaz[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

  • Jan Šolta pola „Wer war wer in der DDR?“ (němsce)
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije