K wobsahej skočić

Diskusija k předłoze:Infokašćik město

Seiteninhalte werden in anderen Sprachen nicht unterstützt.
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije

Wariable za tutu předłohu[žórłowy tekst wobdźěłać]

Halo ludźo, kotre wariable wy namjetujeće? Někotre wariable bych wužiwali so jenož za města w Němskej, druhi w Pólskej atd. My dyrbimy wužiwać {{#if: jako w předłoze Předłoha:Stat. Wutrobny postrow --Tlustulimu 21:35, 20. dec. 2006 (CET)

Změnjenje serbskich pomenjowanjow[žórłowy tekst wobdźěłać]

  • předwólba -> (telefoniske) předwolenje
  • póstowe čisła -> póstowe čisło – dźakuju so --Dundak 15:05, 4. jan. 2007 (CET)
Dźakuju so za twoje namjety wo wariablowych mjenach. Mam ja hnydom změnić je? Namjetuju, zo my hišće čakać nowe namjety. Wutrobny postrow --Tlustulimu 15:14, 4. jan. 2007 (CET)

Zarjadniska jednotka[žórłowy tekst wobdźěłać]

Trjebamy w předłoze hišće wuprajenje wo nadrjadowanej zarjadniskej jednotce (Landkreis, okres, wóiwodztwo atd.) --Dundak 15:05, 4. jan. 2007 (CET)

Wariabla wójwodstwo hižo eksistuje mjezy opcionalnymi wariablami. Hlej lisćinu parametrow w nastawku Předłoha:Město/Dokumentacija. Ale tu faluja někotre wariable. Nimo toho hišće je móžnosć dodać wariablu, kotraž definuje tekst za tabelowa popis, na přikład w Němskej su zwjazkowe kraje, ale w Pólskej su wójwodstwa. Što ty mysliš wo tym? --Tlustulimu 15:33, 4. jan. 2007 (CET)

Mam do druheho hesła přesunyć?[žórłowy tekst wobdźěłać]

Dobry dźeń. Mam tute hesło do druheho hesła přesunyć? Wšak faluje mjenowy dźěl "Infokašćik". Nimo toho so tež za nastawki wo wsach wužiwa. Tuž, mjeno dyrbi "Infokašćik sydlišćo" być. Maš druhi namjet? Čehodla tuta předłoha nima mjezyrěčne wotkazy? Wutrobny postrow --Tlustulimu 10:53, 16. awg 2007 (CEST)

Witaj Tlustulimu. Myslu, zo njetrjebaš předłohu Město přesunyć. Wostaj ju tak kaž wona je, za te nastawki, hdźež so wona hižo wužiwa, ale zapisaj do předłohi někajku sadu, zo tuta předłoha je zestarjena a ma so w přichodźe předłoha "Infokašćik:sydlišćo" wužiwać. Snano mjenuješ předłohu tež "Infokašćik městno", jeli njestanje někajki konflikt z druhej předłohu. Wutrobne postrowy, --Michawiki 00:12, 17. awg 2007 (CEST)

Witaj (Tlustulimu :-)). Namjetuju, zo přidaš parameter gmejna za sydlišća, kotrež njejsu samostatne, ale jenož wjesny dźěl gmejny. Postrowy, --Michawiki 15:36, 29. jan 2008 (CET)

Witaj Michawiki. To je dobra ideja. Ale kotre hódnosće ma wariabla gmejna měć? Nimo toho mjez kotrymaj parametraj resp. informacijomaj ma w infokašćiku stać? - Modifikowana čěska tastatura derje funguje we Windows 98 na starym ličaku, ale wón jara často resp. nimale stajnje dyrbi dataje na krutu tačel pisać resp. přeměsćować. Wón ma jenož 64 MB RAM :-(. Postrowy --Tlustulimu 19:23, 29. jan 2008 (CET)
Witaj Tlustulimu. Što měnis z "hódnosće"? Wariabla gmejna njetrjeba hódnosće měć, je to dźě wariabla. Měła nuzny parameter typa wokrjes, zwjazkowy kraj atd. być. Budźe jenož mjeno gmejny wobsahować. -- Božo mój, kajki stary ličak! Móžeš dźě, hdyž 2 słowje pisaš, mjeztym dobru knihu čitać :-D. Postrowy, --Michawiki 19:41, 29. jan 2008 (CET)

Witaj Michawiki. Mam druhu ideju. Město parametra gmejna móže parameter typ nutřka stać, kotryž móže někotre hódnosće měć: g abo gmejna za gmejna, m, město abo ničo za město a w abo wjes za wjes. Jeli faluje tutón parameter awtomatisce je město. Tajki parameter sym raz w druhej wikipediji widźał. Wutrobny postrow --Tlustulimu 20:20, 29. jan 2008 (CET)

Ně, rozumiš wopak. Chcył bych parameter, hdźež móžu mjeno gmejny podać, nic typ. Parameter typ móže přidatanje stać, ale nimam jón za trěbny. Za Bohosudov je to na přikład
  • Gmejna=Krupka
--Michawiki 20:40, 29. jan 2008 (CET)
Nadźijam, zo nětko rozumju. Hódnosć parametra gmejna je mjeno gmejny, ke kotrejž w nastawku wopisane sydlišćo słuša. Derje? - Jeli haj, namjetuju, zo dodamy dwaj nowej parametraj gmejna a typ. Ale to dźensa wjace njebudźe. Dobru nóc --Tlustulimu 21:39, 29. jan 2008 (CET)
Prawje, to měnju. W porjadku, wěc njechwata. Dźakuju so. Dobru nóc. --Michawiki 22:08, 29. jan 2008 (CET)
Dobry dźeń, Michawiki. Dźakuju so za twój dodawk. Runje sym nowy parameter typ dodał. Tutón parameter swoju podpředóhu {{Město/typ}} wužiwa. Maš ideju, kak bychmy tutón parameter wužiwać móhli, jeli sydlišćo něhdy bě město, ale nětko je wjes? Čitach wo tajkim sydlišću w Pólskej we někajkej wikipediji, ale zabych w kotrej. Snadź mam dalšu hódnosć k parametrej typ přidać? Jeli haj, kotru? Wutrobny postrow --Tlustulimu 12:59, 30. jan 2008 (CET)
Hišće njewěm, kotry zaměr ma tón parameter typ měć. Po měnjenju tajki parameter móže jenož jako kriterij za druhi parameter słužić, kotrehož hódnosć je wot parametra typ wotwisna. Ale kotry wotwisny parameter ma to być? Menju, zo činiš wěc překomplikowanu. Z mojeho nětčišeho wida je tón parameter typ njetrjebawši. Postrowy, --Michawiki 13:29, 30. jan 2008 (CET)
Tlustulimu, wuži prošu jednotne pisanje, wulko- abo małopisanje. Sym runje na Bohosudov widźał, zo pisaš Sydlišćo je z wulkim pismikom. Tež druhe parametry su hižo z wulkim město małym pismikom, na př. Adresa za adresu měšćanskeho zarjadnistwa. Postrowy, --Michawiki 13:38, 30. jan 2008 (CET)

Runje sym parameter typ do opcionalneho změnił, dokelž wjele nastawkow eksistuje a twojeje kritiki dla. Nimo toho sym mjenowany tekst Sydlišćo je do sydlišćo je změnił. Wěm, zo druhe parametry maja wulke pismiki na spočatku, ale njeje móžne jednory tak změnić je dla eksistowacych nastawkow. Namjetuju, zo změnimy to krok po kroku. Ale nětko trjebam pawsu za wobjed. Postrowy --Tlustulimu 14:22, 30. jan 2008 (CET)

Dobry wječor, ludźo. Julian dźensa je parameter tak změnił, tak zo nětko specialna funkcija wjace derje njewupada. - Tohodla namjetuju, zo najprjedy diskutujemy kotre parametry chcemy za to měć a kotru poziciju mjenje w tabeli měć. - Dźe wo předchadnej parametraj "mjeno swójske" a "mjeno serbske" a wo nětčišej parametraj "mjeno swójske" a "druhe mjeno". Myslu, zo předchadnej parametraj běštej lěpšej. Nimo toho namjetuju, zo jedne mjeno dweju mjenow by w ćělesu tabele stać měło, mjeztym zo druhe je w hłownej lince. Postrowy --Tlustulimu 18:19, 15. awg 2010 (CEST)

Michawiki je namjetował, zo ma najprjedy tutu změnu cofnyć. Tuž, runje sym to cofnył. Nimo toho sym starej parametraj zaso přidał, dokelž předłoha so za wšě kraje wužiwać, nic jenož za Saksku. Postrowy --Tlustulimu 18:55, 15. awg 2010 (CEST)
Specialna funkcija je sekundarna. Předłoha dyrbi tež bjez specialneje funkcije fungować. Trjebamy rozsud, kotre mjeno ma jako prěnje stać, ale njedam ničo na to, zo rozeznawamy mjez serbskimi a njeserbskimi sydlišćami. Sprawnje prajene, mam tón problem za njewažny. Serbske mjeno serbskeho sydlišća dźě hižo w titulu nastawka steji. W předłoze dyrbi so porjad webeju parametrow změnić dać. Mjena parametrow njemóžemy změnić, dokelž předłoha potom wjace njefunguje. Postrowy, --Michawiki 18:57, 15. awg 2010 (CEST)
Je móžno mjena parametrow změnić, ale potom je trjeba změnić tež mnoho nastawkow. To je móžno zdźěłać robotisce a tajke změny su na čěskeje wikipediji časte, ale je dobre je dobrje wotwažić a přediskutować, zo by njebol podarmo njeporjadk w historiji nastawkow. --Tchoř 22:39, 15. awg 2010 (CEST)
Wodaj, sym so trochu njejasnje zwuraznił. To měnjach, zo dyrbimy infokašćiki we wjele nastawkami změnić. Dźe tu jenož wo porjad serbskeho a njeserbskeho mjena sydlišća. Wo wjace nic. Je wěsće zadyn problem, kod předłohi takle změnić, zo serbske mjeno je prěnje mjenowane. Abo ignorujemy mjenje wobeju parametrow a rozsudźimy "ad hoc", to wšak kóždy z nas wosobinsce wo tym rozsudźi. Jednotne rozrisanje by mi radšo było. Postrowy, --Michawiki 23:13, 15. awg 2010 (CEST)

Wodajće, wězo prawje maće. Gor njejsym předwidźał, zo tajka změna ma tež skutkowanja na specialne funkcije atd. Tuž bě to najlěpši rozsud, změnu tuchwilu cofnyć. Direkciski abo knježerstwowy wobwod poprawom njeje žadyn problem. Jednorje wozmjemy woboje do předłohi. Wo prašenju mjenow slědowacu ideju: Tlustulimu je prajił, zo předłoha so za wšě kraje wužiwać; to so mi lubi. Ale na swěće mamy wjele dwu- abo wjacerěčnych krajow, nic jenož Němska. Potajkim njemyslu, zo parametraj "mjeno swójske" a "mjeno serbske" staj přihódnaj. Neutralna forma wužiwać, kaž n.př. "prěnje mjeno/druhe mjeno" abo tež "mjeno1/mjeno2/mjeno3...", by lěpje było. Potom by tež móžno było někajke mjeno horjeka abo deleka posicionować. To móžemy diskutować. Postrow wšěm, j.budissin+/- 08:13, 16. awg 2010 (CEST)

Mam ewentuelnje hišće móžnosć za trajne rozrisanje. Je rozšěrjenje Replace Text. Sym hižo z Tlustulimu wo tym rěčał. Je tež hižo bug 23606 z próstwu rozšěrjenje aktiwizować, ale bohužel njeje so dotal ničo stało. Z tym rozšěrjenjom móhli my z jednym wotmachom parametry w nastawkach wuměnić. Postrowy, --Michawiki 10:39, 16. awg 2010 (CEST)
Namjetuju sćěhowacu změnu:
Nětčiši parameter Nowy parameter Nětčiša pozicija w tabeli Nowa pozicija w tabeli Komentar
mjeno mjeno hłowna linka hłowna linka To so jenož wužiwa, jeli je jenož jedne mjeno.
mjeno swójske mjeno1 hłowna linka hłowna linka Te so wužiwaja, jeli je wjace hač jedne mjeno.
mjeno serbske mjeno2 hłowna linka ćěleso tabele
mjeno3 ćěleso tabele
Nimo toho je móžno, aranžować předłohu tak, zo nětčiše a nowe parametry funguja. To ma lěpšinu, zo robot móže počasu nastawki změnić, tak zo njetrjebujemy nowe rozšěrjenje. Postrowy --Tlustulimu 13:22, 16. awg 2010 (CEST)

Dobry dźeń. Runje widźach, zo mapa w nastawku Pětrohród je přemałka. Tohodla namjetuju, zo by mapa w nastawkach wo ruskich městach w swójskej lince stać měła. Za to bychmy {{#ifeq: wužiwać móhli. Budu potrjecheny kode za čas sćěhowacych dnjow wuwić. Postrowy --Tlustulimu 10:53, 3. měr 2011 (CET)

Kod při parametej "přestrjeń"[žórłowy tekst wobdźěłać]

Dobry, wječor. Dokelž bě zmylk w dokumentaciji při parametrje "přestrjeń", runje sym stary kod za to zaso zapisał. Wón so je raz wote mnje z němskeje wersije přidaty a derje fungowaše. Njerozumju, čehodla wón so je změnił. Postrowy --Tlustulimu (diskusija) 12. februara 2013, 19:50 (CET)[wotmołwić]

Witaj, Tlustulimu! Zawjedu runje centralne aktualizowanje wobydlerskich ličbow (kaž w němskej Wikipediji) a trjebam za awtomatiske wuličenje hustosće podaće "přestrjeń" w formaće "123.45", potajkim z dypkom. To z předłohu "Měra" tak derje njefunguje. Připodobnjenje artiklow runje běži, tak zo bórze hižo žane problemy z tym změjemy. Wokomiknje je móžno, zo buchu podaća w jednotliwych artiklach wopak zwobraznjene, ale na tym hižo dźěłam. Postrow, j.nyča+/- 12. februara 2013, 21:49 (CET)[wotmołwić]
PS: Nimo toho dźakuju so za korekturu - nětko po zdaću wobě warianće fungujetej. -- j.nyča+/- 12. februara 2013, 21:52 (CET)[wotmołwić]
Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije