SAP

Z Wikipedije, swobodneje encyklopedije
SAP AG
SAP Logo
forma předewzaća akcijowe towarstwo
ISIN DE0007164600
załoženje 1972
sydło předewzaća Walldorf
sobudźěłaćer 43.800 (december 2007)
wobrot 10,3 mrd. EUR (2007)
branša software
Internetowa strona www.sap.com
Wobdźěłać
p  d  w

Firma SAP AG je producent zawodo-hospodarskeje software. Załožene 1972 w zapadoněmskim Weinheimje, je předewzaće na tutym polu mjeztym najwjetši producent w Europje a třeći najwjetši na cyłym swěće. Ćežišćo je wuwiće software-systemow, kotrež małe kaž tež wulke zawody při jich hospodarskich procesach kaž składowanje skazankow, pisanje zličbowankow, rjadowanje składa, rjadowanje personala, knihiwjednistwo atd. podpěraja. W padźe tak mjenowanych ERP-systemow (Enterprise Resource Planning) njepodpěraja při tym jenož jednotliwe dźěłowe pola, ale wšě funkcije podłu rjada k tworjenju hódnoty. K tajkim ERP-systemam liči mjez druhim SAP R/3.

Předewzaće[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Wone bu 1972 wot 5 něhdyšich sobudźěłaćerjow firmy IBM (Dietmar Hopp, Hasso Plattner, Klaus Tschira, Claus Wellenreuther a Hans-Werner Hector) załožene. Tehdy steji skrótšenka SAP při tym za słowa Systeme, Anwendungen und Produkte in der Datenverarbeitung abo Systems, Applications and Products in Data Processing. Z lěta 2005 so tute zapřijeća oficielnje wjace njewužiwaja, tak zo firma so jenož hišće SAP a.t. mjenuje. Sydło firmy je we Walldorfu. SAP wudźeržuje we wjace hač 50 dalšich krajach swěta běrowy za rozšěrjenje abo dalewuwiće jich produktow.

Produkty[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

SAP R/2[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Z lěta 1979 poskićowaše firma SAP software z mjenom SAP R/2. Tuta běše prěni šěroko zasadźeny produkt SAP. Hižo w lěće 1982 wužiwa něhdźe 200 kupcow tutón software. Koncept załožerjow firmy bazowa na wuwiću modularneho software-systema. Za kóždy nadawk zasadźi so po funkcionaliće rozdźělny modul - wšitke module hromadźe pak móža w jednym cyłku mjez sobu daty wuměnjeć, tak zo so hodźi rjad k tworjenju hódnoty předewzaća z jednym jeničkim software-systemom podpěrać. Problem hižo tehdy běše, zo dyrbjachu so procesy předewzaća we wulkim směrje na idealizowane procesy tutoho software-systema přiměrić.

SAP R/3[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

W lěće 1992 wuńdźe naslědnik SAP R/3. Tutón software-system bazuje tohorunja na koncepće modularity funkcijow. Rozšěrjene module su na přikład SD (Sales and Distribution), CO (Controlling), FI (Finance), MM (Materials Management), HR (Human Resources), PP (Production Planning) a dalše.Porno SAP R/2 změni pak so techniska baza tutoho systema. Hdyž w SAP R/2-systemje wužiwarjo hišće z kompjuterowymi terminalami na wulkoličaku dźěłachu, přesadźi so z SAP R/3 tak mjenowana client-serwer-architektura, kotraž so hišće dźensa zasadźi. Dalša rewolucionarna změna bě, zo so wužiwar jenož hišće na jednotnych, wot nětka tež grafiskich a k tomu přehladnych wobrazach pohibowaše. Z SAP R/3 zasadźeja so konsekwentnje jenož hišće relacijonalne datowe banki. Připódla zmóžni SAP wot nětka instalaciju jich software na ličaki najwšelakorišich poskićowarjow.

SAP Business Suite[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

SAP R/3 so po ćasu wo dalše software-produkty rozšěri. Tute předewzaće pod mjenom SAP Business Suite zjednoći. Tajke dalše produkty su:

  • Customer Relationship Management (SAP CRM) je njewotwisny software-pakćik, kotryž wobšěrne funkcionality za zastaranje kupcow poskići. Tuta software běži na swójskim serweru a wuměnja daty přez tak mjenowane replikowanje z přizamknjenym SAP ERP-systemom (kaž na př. SAP R/3).
  • Supply Chain Management (SAP SCM), Supplier Relationship Management (SAP SRM) a Product Lifecycle Management (SAP PLM) su systemy, kotrež zakładny system (kaž na př. SAP R/3) wo dalše, wjacore branžy přesahowace, wužitne funkcije rozšěrja.
  • Specifiske branžowe produkty (tak mjenowane IS - Industry Solutions) poskićeja přidatne funkcije k zakładnym systemej, kotrež su na wotpowědne branžy wusměrjene. Na pr.: SAP for Retail za drobnowikowanske předewzaća, IS-Mill za papjernu, tekstilnu a woclowu industriju abo IS-Oil za wolijowu industriju atd.

NetWeaver-platforma[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

NetWeaver-platforma je dalši wuwiwanski krok na bazy SAP ERP. Tuta twori bazu za wužiwanje SAP Business Suite-aplikacijow. Technisce wobsteji tuta platforma z jednoho ABAP-aplikaciskeho systema z wěstymi zakładnymi funkcijemi a přidatneho J2EE-aplikaciskeho systema. NetWeaver-system móže so na tři wšelake wašnja zasadźić: jenož jako ABAP-system, jenož jako J2EE-system abo jako dwójny system, tak mjenowny Double-Stack-System.

Z NetWeaver so wšelake tak mjenowane Usages kupcam poskića. To su jednorje małke abo wjetše aplikacije, kotrež pak na ABAP- abo pak na J2EE-technice bazuja. Tajke móža mjez druhim być: Business Intelligence, Mobile Infrastructure abo Enterprise Portal. J2EE-system a ABAP-system staj wusko mjez sobu zwjazanej. Z tak mjenowanym Web Dynpro, kotryž na J2EE-technice bazuje, je SAP GUI-produkt wuwiwa, kotryž zamóže z ABAP-programami komunikować. Tež rjadowanje wužiwarjow wobeju systemow je wusko mjez sobu skoplowane.

NetWeaver poskića tež móžnosć, software-produkty druhich poskićowarjow na SAP-system přizamknyć. K tomu předleža wobšěrne zwjazanske funkcionality (tak mjenowane Interfaces).

Produkty za předewzaća srjedźneho stawa[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Firma SAP poskića z SAP Business One, SAP Business All-in-One a SAP Business by Design software, kotraž ERP-funkcionality za małe, srěnjowulke a wulke předewzaća k dispoziciji staji.

Business One[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

SAP Business One je produkt, kotryž je přewažnje za małych do srěnjowulkich předewzaćow koncipowany. Architektura a funkcionalita stej samostatnej a nimatej zwiska k SAP R/3 abo SAP Business Suite. Tutón produkt zasadźi swójsku GUI-techniku. Běži tuchwilu jenož pod Microsoft Windows. Business One wopřija zakładne module za wšelake wobłuki: administraciju, předawanje, najwšelakoriše rozprawy a wuhódnoćenja, rjadowanje personala atd.

Business One bu 2002 wot firmy SAP zawjedźeny a bazuje na software TopManage israelskeho předewzaća TopManage Financial Solutions LTD. Tuta firma so 2001 wot SAP přewza. Jedyn z jeje załožerjow, Shai Agassi, bu pozdźišo tež sobustaw předsydstwa firmy SAP.

Business All-in-One[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Pola Business All-in-One jedna so wo předkonfigurowany, mały ERP-System, kotryž měri so wosebje na wjetše předewzaća srjedźneho stawa a na přizamknjene předewzaća wulkich koncernow. Tutón produkt poskića lěpšiny ERP-systema při połnej kompatibiliće z ERP-systemom koncernoweje maćerje.

Business by Design[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Business by Design je kompletne nowe wuwiće firmy SAP za předewzaća srjedźneho stawa. Porno SAP ERP njeposkića tutón system žane typiske móžnosće přiměrjena systema na potrjeby kupca. Business by Design njeda so modifikować (na př. přez změny w ABAP-kodźe wěstych aplikacijow). Wuzwolenje trěbnych funkcionalitow sta so přez kupca same (Scoping), tute so z pomocu parametrizěrowanja w systemje přesadźa. To k tomu wjedźe, zo porno klasiskemu ERP-systemej njekonsistency njenastanu.

Serwis[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

Serwis firmy SAP, kotryž so zwjetša přez wotpowědne zrěčenje wo hladanju softwary wujedna, wotwiła so přewažnje z pomocu interneta přez w portalu SAP Service Marketplace zjednoćene funkcije. Tutón portal zmóžnja wužiwarjej zmylki w programach a druhe problemy we wobłuku SAP-systema zapodać a tež status pokročowanja sćěhować. Dale poskića portal móžnosć sej dokumentacije wotwołać, za korekturnymi wozjewjenjemi pytać abo tež dalekubłanja skazać.

Tak mjenowany SAP Developers Network (SDN) je forum, kotryž blogi k wuběranym temam a podpěru při detailowych prašenjach poskića. Kóždy smě so tam wobdźělić. Wužiwana rěč je jendźelšćina.

Wotkazy[wobdźěłać | žórłowy tekst wobdźěłać]

 Commons: SAP – Zběrka wobrazow, widejow a awdiodatajowZ Wikipedije, swobodneje encyklopedije